Coronavirus: Accessible Information

""

Alert

We have accessible information for speakers of other languages and for residents who need British Sign Language (BSL) or easy read materials. We have translated guidance into our top 12 languages, however if you cannot find your specific language, please visit Doctors of the World website who have translated guidance into most languages.  

British Sign Language Click to get info

Coronavirus information in British Sign Language (BSL).

The latest news and information in BSL can be found through the Sign Health coronavirus resources page 

Sign Healths Essential Advice in BSL

 

 

Albanian Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with

Mos harroni: lani duart, mbuloni fytyrën dhe mbani dy metra distancë nga kushdo që nuk banon me ju

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:

Mbroni veten dhe njerëzit tuaj të dashur nga koronavirusi:

Hands – Washing your hands regularly

Duart – Duke i larë rregullisht duart

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces

Fytyra – Duke mbajtur maskë në ambiente të mbyllura

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with

Hapësira – Duke mbajtur distancë 2 metra nga cilido me të cilin nuk banoni bashkë

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus

Nëse keni ndonjë prej simptomave të mëposhtme, vetizolohuni në banesën tuaj dhe vazhdoni të përpiqeni për marrjen e testit duke telefonuar 119 ose duke vizituar faqen nhs.uk/coronavirus

High temperature

Temperaturë e lartë

A new, continuous cough

Një kollë e re, e vazhdueshme

A loss or change to your sense of smell or taste

Humbje apo ndryshim në ndjesinë e shijes apo të nuhatjes

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.

Duke zbatuar këto rregulla, na ndihmoni të mbrojmë personat më të cenueshëm në komunitetet tona.

We have set out 12 commitments, showing how we are going to support residents and local businesses both in the pandemic and in the future.

Kemi përcaktuar 12 mënyra angazhimi për të mbështetur banorët dhe bizneset lokale, si në periudhën e pandemisë, ashtu edhe në të ardhmen.

We want to make sure that families are supported this winter

Duam të sigurohemi që familjet të marrin mbështetje këtë dimër

Our Children and Family Centres will remain open to help those families struggling by helping them access hardship funds as well as hosting baby banks that provide baby food, nappies or food parcels when needed.

Qendrat tona për fëmijë dhe familje do të qëndrojnë të hapura për të ndihmuar familjet në vështirësi të përfitojnë nga fondet për përballimin e vështirësive, si dhe për të organizuar banka dhurimi për bebet, në të cilat ofrohet ushqim për bebe, pelena ose pako ushqimesh sipas nevojës.

We will make sure that our foodbanks are always stocked

Do të sigurohemi që bankat tona ushqimore të jenë gjithnjë të furnizuara

We will make sure that our local foodbanks have food and anything else they need to support residents over the winter.

Do të sigurohemi që bankat tona ushqimore të kenë ushqim dhe çdo gjë tjetër që u duhet për t'u ardhur në ndihmë banorëve gjatë dimrit.

We will promote their services, help refer residents and collect food donations at our main libraries.

Ne do t'i promovojmë shërbimet e tyre, do të ndihmojmë duke ua referuar banorëve dhe do të mbledhim donacione ushqimore në bibliotekat tona kryesore.

We will be there for our most vulnerable residents who need to stay at home with food, prescriptions and contact

Banorëve më në nevojë që duhet të qëndrojnë në shtëpi, do t'u vijmë në ndihmë me ushqime, barna me recetë dhe kontaktet e nevojshme

We are providing immediate help to make sure our most clinically vulnerable residents have access to food, prescriptions and any support they need.

Po ofrojmë ndihmë të menjëhershme për t'u garantuar banorëve më në nevojë në aspektin klinik, ushqim, barna me recetë dhe çfarëdo mbështetjeje që u duhet.

We are phoning regularly to check in on them and will be there if they need us.

U telefonojmë atyre rregullisht për të mësuar se si janë dhe do t'u gjendemi pranë nëse kanë nevojë për ne.

We will ensure that all of our care homes have the  Personal Protective Equipment (PPE) they need

Do të sigurohemi që të gjitha azilet tona të pleqve të kenë pajimet e nevojshme mbrojtëse (PPE)

Keeping our elderly residents safe in care homes is critical.

Siguria e banorëve të moshuar në azilet e pleqve është thelbësore.

We have bought extra supplies of PPE so care homes and carers throughout the borough can keep vulnerable people safe.

Kemi sjellë furnizime suplementare me PPE që personeli i azileve të pleqve të zonës të mund të garantojë sigurinë e njerëzve në nevojë.

We will provide a face mask for everyone in the borough who needs one

Do të ofrojmë maska mbrojtëse për të gjithë banorët e zonës që kanë nevojë për një të tillë

Face coverings are one of the best ways residents can keep each other safe.

Maskat mbrojtëse janë një nga mënyrat më të mira që banorët të mund të ruajnë sigurinë e njëri-tjetrit.

If you don’t have a face mask please call 0208 496 3000 or visit www.walthamforest.gov.uk/covid19 to have one sent by post, or pick one up from any of our main libraries.

Nëse nuk keni maskë mbrojtëse, telefononi në 0208 496 3000 ose vizitoni www.walthamforest.gov.uk/covid19 për të marrë një të tillë me postë, ose merrni një pranë bibliotekave tona kryesore.

We want to make sure that no one has to sleep rough

Duam të sigurohemi që askujt të mos i mungojë një strehë për të fjetur

We will continue to fully support our most vulnerable residents who are sleeping rough and provide accommodation and support to meet their needs.

Do të vazhdojmë t'i mbështetim plotësisht banorët më në nevojë që nuk kanë një strehë për të fjetur duke u ofruar strehim e mbështetje për të plotësuar nevojat e tyre.

We will make sure they have a safe place to spend the night over the winter months.

Do të sigurohemi që të kenë një vend të sigurt për të kaluar natën gjatë muajve të dimrit.

We will support our schools with advice and practical help so they can stay open and safe

Do të mbështesim shkollat me këshillime dhe ndihmë praktike që të mund të qëndrojnë të hapura dhe të sigurta

The Council is giving one to one public health advice to schools and colleges so they can stay open whilst keeping our children and young people safe.

Këshilli po u ofron individualisht shkollave dhe kolegjeve këshillim publik shëndetësor, që të mund të qëndrojnë të hapura, duke garantuar njëherazi sigurinë e fëmijëve dhe të rinjve tanë.

We will provide local contact tracing so that those at risk of COVID-19 can take action

Do të ofrojmë gjurmim lokal të kontakteve, në mënyrë që personat në rrezik për COVID-19 të mund të marrin masa

The Council has stepped in to launch a local contact tracing service using specially trained council teams to make sure that everyone at risk of coronavirus is contacted as soon as possible.

Këshilli ka ndërmarrë hapjen e një shërbimi për gjurmimin e kontakteve duke përdorur ekipe me trajnim të posaçëm, për t'u siguruar që gjithkush që është në rrezik të koronavirusit të kontaktohet sa më shpejt të jetë e mundur.

The team is working seven days a week and will help residents access any help or services whilst they isolate.

Ekipi ynë po punon shtatë ditë në javë dhe do t'u vijë në ndihmë gjithë banorëve për çdo gjë apo shërbim të nevojshëm ndërsa qëndrojnë të izoluar.

We will support businesses during lockdown and help them to recover quickly

Do të mbështesim bizneset gjatë kufizimit të lëvizjes dhe do t'i ndihmojmë të rikuperohen shpejt

Local businesses are being hard hit.

Bizneset lokale po goditen rëndë.

We will promote their services throughout lockdown, help them reopen and run a major Shop Local campaign in the run up to Christmas.

Ne do t'i promovojmë shërbimet e tyre gjatë kufizimit të lëvizjes, do t'i ndihmojmë të rihapen dhe do të organizojmë një fushatë të madhe për blerjen e produkteve lokale në prag të Krishtlindjeve.

We will effectively distribute grants and establish a Leader’s Business Network to share idea, expertise and practical support to help businesses get back on their feet.

Do të shpërndajmë subvencione në rrugë efikase dhe do të ngremë një rrjet biznesi për drejtues për të ndarë ide, ekspertizë dhe mbështetje praktike për t'i ndihmuar bizneset të rimëkëmben.

We will help to bring jobs to our borough

Do të ndihmojmë në sjelljen e punëve në zonën tonë

We will help to create local jobs by bringing together businesses in the borough at a jobs summit in the near future.

Do të ndihmojmë në krijimin e punëve lokale duke i sjellë së bashku bizneset e zonës në samitin e punës në të ardhmen e afërt.

We will support local people with training and volunteering opportunities.

Do t'i mbështesim banorët e zonës me trajnime dhe mundësi për punë vullnetare.

We will promote and enforce the rules to keep our residents safe

Do të promovojmë dhe do të zbatojmë rregulla për ruajtjen e sigurisë së banorëve tanë

We’re working to make sure that everyone has all of the information they need to follow the new national measures.

Po punojmë për të garantuar që gjithkush të ketë gjithë informacionin e nevojshëm për të respektuar masat e reja kombëtare.

Our ‘stay safe’ champions will be out and about in the borough handing out face masks and advice.

Kampionët tanë të lëvizjes "qëndroni të sigurt" do të shpërndahen në zonë për të ofruar maska mbrojtëse dhe këshillim.

Where people ignore the advice and put others at risk, our enforcement team will not hesitate to take action.

Nëse njerëzit i shpërfillin këshillat duke i vënë të tjerët në rrezik, ekipi ynë i rendit nuk do hezitojë që të marrë masa.

We will help those who need it this Christmas

Ne do t'i ndihmojmë ata që kanë nevojë këto Krishtlindje

The Council will launch a borough wide Christmas present drive for children in Waltham Forest, and establish a charity giving campaign for local groups supporting children and vulnerable older people.

Këshilli do të organizojë një udhëtim Krishtlindjesh përreth zonës për fëmijët në pyllin e Uollthemit dhe do të organizojë një fushatë donacionesh bamirësie për grupet lokale që mbështesin fëmijët dhe të moshuarit në nevojë.

Order your free face mask

Ju porosisni maskë falas për fytyrën

Arabic Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with

وتَذكَّر: عليك أن تغسل يديك وأن تُغطِّي وجهك وأن تُبقِي على مسافة قدرها متران بينك وبين أي أحد لا تعيش معه في المنزل نفسه

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:

احرص على حماية نفسك وذويك من فيروس كورونا من خلال اتباع الخطوات الآتية:

Hands – Washing your hands regularly

اليدان - غسل اليدين بانتظام

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces

الوجه - ارتداء غطاء الوجه في الأماكن المغلقة

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with

التباعد - المحافظة على مسافة مترين من أي شخص لا تعيش معه

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus

إذا عانيت أيًا من الأعراض الآتية، فاعزل نفسك عن أسرتك واسع دائمًا لإجراء اختبار عن طريق الاتصال بالرقم 119 أو زيارة الموقع الإلكتروني: nhs.uk.coronavirus

High temperature

ارتفاع درجة الحرارة

A new, continuous cough

سعال جديد ومستمر

A loss or change to your sense of smell or taste

فقدان حاستي الشم أو التذوق أو تغيرهما

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.

يمكنك باتباع هذه القواعد مساعدتنا في حماية الفئات الأكثر ضعفًا في مجتمعاتنا.

We have set out 12 commitments, showing how we are going to support residents and local businesses both in the pandemic and in the future.

وضعنا على أنفسنا 12 التزامًا تظهر كيف سنعمل على دعم السكان والأعمال التجارية المحلية خلال فترة الجائحة وفي المستقبل.

We want to make sure that families are supported this winter

التأكد من توفير الدعم اللازم للأسر هذا الشتاء

Our Children and Family Centres will remain open to help those families struggling by helping them access hardship funds as well as hosting baby banks that provide baby food, nappies or food parcels when needed.

ستواصل مراكز الأطفال والأسرة لدينا فتح أبوابها لمساعدة الأسر التي تواجه صعوبات من خلال الاستفادة من صناديق الإعانات، فضلاً عن استضافة بنوك الرضع التي توفر طعام الرضع أو الحفاضات أو المواد الغذائية عند الحاجة إليها.

We will make sure that our foodbanks are always stocked

التأكد من توفير المواد الغذائية في بنوك الطعام لدينا على الدوام

We will make sure that our local foodbanks have food and anything else they need to support residents over the winter.

سنتأكد من أنَّ بنوك الطعام المحلية لدينا يتوفر بها المواد الغذائية وأي شيء آخر تحتاج إليه لدعم السكان خلال فصل الشتاء،

We will promote their services, help refer residents and collect food donations at our main libraries.

وسنروج لخدماتها، ونساعد السكان على التوجه إليها، ونجمع التبرعات الغذائية في مكتباتنا الرئيسية.

We will be there for our most vulnerable residents who need to stay at home with food, prescriptions and contact

خدمة المرضى الذين يحتاجون إلى البقاء في المنزل مع توفير المواد الغذائية والأدوية لهم والتواصل معهم

We are providing immediate help to make sure our most clinically vulnerable residents have access to food, prescriptions and any support they need.

نعمل على تقديم مساعدات فورية للتأكد من توفر المواد الغذائية والأدوية للحالات المرضية من السكان وتوفير أي دعم يحتاجون إليه،

We are phoning regularly to check in on them and will be there if they need us.

ونتصل بهم باستمرار للتأكد من ذلك معهم وسيجدوننا بين يديهم إذا احتاجوا إلينا.

We will ensure that all of our care homes have the  Personal Protective Equipment (PPE) they need

التأكد من توفير مستلزمات الوقاية الشخصية في سائر دور الرعاية لدينا

Keeping our elderly residents safe in care homes is critical.

يعد الحفاظ على سلامة المسنين المقيمين في دور الرعاية أمرًا بالغ الأهمية؛

We have bought extra supplies of PPE so care homes and carers throughout the borough can keep vulnerable people safe.

ومن ثمَّ اشترينا المزيد من المستلزمات الوقائية حتى يتسنى لدور الرعاية ومقدمي الرعاية في أرجاء المدينة الحفاظ على سلامة هؤلاء المسنين.

We will provide a face mask for everyone in the borough who needs one

توفير الكمامات لكل من يحتاج إليها في المدينة

Face coverings are one of the best ways residents can keep each other safe.

يعد غطاء الوجه من السبل المثلى التي يمكن للسكان من خلالها الحفاظ على سلامة بعضهم بعضًا،

If you don’t have a face mask please call 0208 496 3000 or visit www.walthamforest.gov.uk/covid19 to have one sent by post, or pick one up from any of our main libraries.

وإذا لم يكن لديك كمامة، فبرجاء الاتصال برقم 3000 496 0208 أو تفضَّل بزيارة الموقع الإلكتروني: www.walthamforest.gov.uk/covid19، لكي نرسل إليك كمامة عبر البريد، أو لكي تحصل على واحدة من أي من مكتباتنا الرئيسية.

We want to make sure that no one has to sleep rough

التأكد من عدم اضطرار أي مواطن إلى النوم في الشوارع

We will continue to fully support our most vulnerable residents who are sleeping rough and provide accommodation and support to meet their needs.

سنواصل تقديم الدعم الكامل للفقراء والمساكين من سكان المدينة الذين ينامون في الشوارع، ونوفر لهم السكن والدعم لتلبية احتياجاتهم،

We will make sure they have a safe place to spend the night over the winter months.

وسنتأكد من توفير مكان آمن لهم لقضاء الليل في أشهر الشتاء.

We will support our schools with advice and practical help so they can stay open and safe

دعم المدارس بالنصائح والمساعدات العملية لمواصلة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة الطلاب

The Council is giving one to one public health advice to schools and colleges so they can stay open whilst keeping our children and young people safe.

يعمل مجلس المدينة على إسداء نصائح فردية في مجال الصحة العامة للمدارس والكليات حتى يتسنى لها مواصلة العملية التعليمية مع الحفاظ على سلامة أطفالنا وشبابنا.

We will provide local contact tracing so that those at risk of COVID-19 can take action

توفير خدمة محلية لتعقب المخالطين لتمكين المعرضين لخطر الإصابة بكورونا من التصرف

The Council has stepped in to launch a local contact tracing service using specially trained council teams to make sure that everyone at risk of coronavirus is contacted as soon as possible.

تدخل مجلس المدينة لتدشين خدمة محلية لتعقب المخالطين عن طريق فرق متخصصة تابعة للمجلس للتأكد من التواصل بكل مَن يتعرض لخطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد-19) بأسرع وقت ممكن،

The team is working seven days a week and will help residents access any help or services whilst they isolate.

حيث يعمل الفريق على مدار أيام الأسبوع، وسيساعد السكان على الاستفادة من أي مساعدات أو خدمات خلال فترة عزلهم.

We will support businesses during lockdown and help them to recover quickly

دعم الأعمال التجارية خلال فترة الإغلاق العام ومساعدتها على التعافي سريعًا

Local businesses are being hard hit.

تضرَّرت الأعمال التجارية بشدة من الفيروس؛

We will promote their services throughout lockdown, help them reopen and run a major Shop Local campaign in the run up to Christmas.

لذا سنعمل على الترويج لخدماتها خلال فترة الإغلاق العام، ونساعدها على مواصلة نشاطها من جديد، وإطلاق حملة كبرى لدعم «المتاجر المحلية» خلال الفترة التي تسبق عيد الميلاد،

We will effectively distribute grants and establish a Leader’s Business Network to share idea, expertise and practical support to help businesses get back on their feet.

وسنعمل على توزيع المنح على الوجه الأمثل وإنشاء «شبكة لأصحاب الأعمال» لتبادل الأفكار والخبرات والدعم العملي لمساعدة الأعمال التجارية على الوقوف على قدميها من جديد.

We will help to bring jobs to our borough

توفير فرص العمل داخل المدينة

We will help to create local jobs by bringing together businesses in the borough at a jobs summit in the near future.

سنساعد على توفير فرص العمل داخل المدينة من خلال الجمع بين الأعمال التجارية بالمدينة في مؤتمر قمة لتوفير فرص العمل في المستقبل القريب،

We will support local people with training and volunteering opportunities.

وسندعم السكان بفرص التدريب والعمل التطوعي.

We will promote and enforce the rules to keep our residents safe

نشر القواعد الصحية وتنفيذها للحفاظ على سلامة سكاننا

We’re working to make sure that everyone has all of the information they need to follow the new national measures.

نعمل على ضمان حصول الجميع على سائر المعلومات التي يحتاجون إليها لاتباع التدابير الوطنية الجديدة،

Our ‘stay safe’ champions will be out and about in the borough handing out face masks and advice.

وسيوجد أبطال حملة ’حافظوا على سلامتكم‘ في أرجاء المدينة لتوزيع الكمامات والنصائح التوعوية،

Where people ignore the advice and put others at risk, our enforcement team will not hesitate to take action.

علمًا بأن فريق تنفيذ هذه القواعد لن يتردد في اتخاذ الإجراءات اللازمة عندما يتجاهل المواطنون النصائح الطبية ويعرِّضون غيرهم للخطر.

We will help those who need it this Christmas

تقديم إعانات للمحتاجين في عيد الميلاد القادم

The Council will launch a borough wide Christmas present drive for children in Waltham Forest, and establish a charity giving campaign for local groups supporting children and vulnerable older people.

سيطلق المجلس حملة موسعة لتوزيع الهدايا على الأطفال في عيد الميلاد في منطقة «والتهام فورست»، وسنطلق حملة خيرية للمنظمات المحلية التي تعمل على إعانة الأطفال والمحتاجين من كبار السن.

Order your free mask:

اطلب قناع الوجه المجاني:

Bengali Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

মনে রাখবেন: আপনার হাত ধুন, মুখ ঢেকে রাখুন এবং আপনি যাদের সাথে বসবাস করেন না তাদের থেকেদুই মিটার দূরত্ব বজায় রাখুন

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:  

নিজেকে এবং আপনার প্রিয়জনদের এইভাবে করোনাভাইরাস থেকে সুরক্ষিত রাখুন:

Hands – Washing your hands regularly    

হাত - নিয়মিতভাবে আপনার হাত ধুয়ে নিন

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

মুখ - বদ্ধ জায়গাগুলিতে আপনার মুখ ঢাকার একটি কাপড় পরুন

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

স্থান – আপনার সঙ্গে বসবাস করেন না এমন যে কোনো মানুষের থেকে 2 মিটার দূরত্ব রাখুন

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

আপনি যদি নিম্নলিখিত উপসর্গগুলির মধ্যে কোনোটিতে ভোগেন, তাহলে আপনার পরিবারের সঙ্গে নিজেকে আলাদা করুন এবং 119-এ ফোন করে বা nhs.uk.coronavirus -এ একটি পরীক্ষার জন্য চেষ্টা চালিয়ে যান

High temperature    

উচ্চ তাপমাত্রা

A new, continuous cough  

একটি নতুন, অবিরাম কাশি

A loss or change to your sense of smell or taste    

আপনার গন্ধ বা স্বাদের অনুভূতি লোপ পাওয়া বা তার পরিবর্তন

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

এই নিয়মগুলি মেনে চলার মাধ্যমে, আপনি আমাদের কমিউনিটিগুলিতে সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ মানুষদের রক্ষা করতে আমাদের সাহায্য করতে পারেন

We have set out 12 commitments, showing how we are going to support residents and local businesses both in the pandemic and in the future.  

অতিমারীর সময়ে এবং ভবিষ্যতে কিভাবে আমরা অধিবাসীদের ও স্থানীয় ব্যবসা-কার্যে উভয়কে সহায়তা করতে চলেছি তা দেখিয়ে, আমরা 12টি অঙ্গীকার স্থির করেছি।

We want to make sure that families are supported this winter    

আমরা এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে চাই যে, এই শীতে পরিবারগুলি যেন সহায়তাপ্রাপ্ত হয়

Our Children and Family Centres will remain open to help those families struggling by helping them access hardship funds as well as hosting baby banks that provide baby food, nappies or food parcels when needed.    

যেসব পরিবারগুলি লড়াই করছে তারা যাতে তাঁদের নির্দিষ্ট ভাতা(হার্ডশিপ ফান্ড) পান সেক্ষেত্রে সহায়তা করার মাধ্যমে এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে শিশু খাদ্য(বেবি ফুড), ন্যাপি অথবা খাবারের প্যাকেট পপ্রদানকারী বেবি ব্যাংক গঠনে সহায়তার মাধ্যমে তাঁদের সাহায্য করার জন্য আমাদের শিশু ও পরিবার কেন্দ্রগুলি(চিলড্রেন অ্যান্ড ফ্যামিলি সেন্টার)খোলা থাকবে।

We will make sure that our foodbanks are always stocked    

আমরা এ বিষয়টি নিশ্চিত করব যে আমাদের খাদ্যব্যাংকে যেন সর্বদা মজুত থাকে

We will make sure that our local foodbanks have food and anything else they need to support residents over the winter.    

আমরা এ বিষয়টি নিশ্চিত করব যে, শীতকালে অধিবাসীদের সহায়তার জন্য আমাদের স্থানীয় খাদ্যব্যাংকে খাদ্য এবং অন্যান্য যা কিছু তাঁদের প্রয়োজনীয় তা যেন থাকে।

We will promote their services, help refer residents and collect food donations at our main libraries.  

আমরা তাঁদের পরিষেবাসমূহের প্রচার করব, অধিবাসীদের বিষয়ে উল্লেখ করতে সাহায্য করব এবং আমাদের প্রধান লাইব্রেরীগুলিতে আমরা খাদ্যের দান সংগ্রহ করব।

We will be there for our most vulnerable residents who need to stay at home with food, prescriptions and contact  

আমাদের সবথেকে অসুরক্ষিত (অর্থাৎ যার বিশেষ দেখভাল দরকার) অধিবাসী যার ঘরে থাকা দরকার তার পাশে আমরা খাবার, প্রেসক্রিপশন এবং যোগাযোগের জন্য থাকব।

We are providing immediate help to make sure our most clinically vulnerable residents have access to food, prescriptions and any support they need.    

আমাদের সবথেকে চিকিৎসাগতভাবে অসুরক্ষিত(অর্থাৎ যার বিশেষ দেখভাল দরকার) অধিবাসী যাতে খাবার, প্রেসক্রিপশন এবং প্রয়োজনীয় যেকোনো সহায়তা পান তা নিশ্চিত করতে আমরা অবিলম্বে সাহায্য প্রদান করছি।

We are phoning regularly to check in on them and will be there if they need us.    

তাদের উপর নজর রাখার জন্য আমরা নিয়মিত ফোন করছি এবং তাদের যদি আমাদের দরকার হয় আমরা পাশে থাকব।

We will ensure that all of our care homes have the  Personal Protective Equipment (PPE) they need    

আমরা এ বিষয়টি নিশ্চিত করব যে, আমাদের সব কেয়ার হোমগুলির যেন প্রয়োজনীয় পার্সোনাল প্রোটেকটিভ ইক্যুইপমেন্ট (পিপিই) থাকে

Keeping our elderly residents safe in care homes is critical.    

কেয়ার হোমে আমাদের বয়স্ক অধিবাসীদের নিরাপদ রাখা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

We have bought extra supplies of PPE so care homes and carers throughout the borough can keep vulnerable people safe.    

আমরা পিপিই-র অতিরিক্ত জোগান কিনেছি যাতে বরো জুড়ে কেয়ার হোমগুলি এবং শুশ্রূষাকারীরা(কেয়ারার) অসুরক্ষিত(অর্থাৎ যার বিশেষ দেখভাল দরকার) মানুষদের নিরাপদে রাখতে পারেন।

We will provide a face mask for everyone in the borough who needs one    

বরোতে যাদের দরকার তাদের প্রত্যেককে আমরা মুখের মাস্ক প্রদান করব

Face coverings are one of the best ways residents can keep each other safe.    

মুখ ঢেকে রাখা অন্যতম শ্রেষ্ঠ উপায় যার মাধ্যমে অধিবাসীগণ পরস্পরকে নিরাপদে রাখতে পারেন।

If you don’t have a face mask please call 0208 496 3000 or visit www.walthamforest.gov.uk/covid19 to have one sent by post, or pick one up from any of our main libraries.    

যদি আপনার মুখের মাস্ক না থাকে, তাহলে ডাকব্যবস্থার মাধ্যমে তা পাঠানোর জন্য অনুগ্রহ করে 0208 496 3000 নম্বরে ফোন করুন অথবা www.walthamforest.gov.uk/covid19 দেখুন অথবা আমাদের প্রধান লাইব্রেরীগুলির যেকোনো একটির থেকে তা সংগ্রহ করুন।

We want to make sure that no one has to sleep rough    

কাউকে যেন বাড়ির বাইরে ঘুমাতে না হয় সে বিষয়টি আমরা নিশ্চিত করতে চাই

We will continue to fully support our most vulnerable residents who are sleeping rough and provide accommodation and support to meet their needs.    

আমাদের সবথেকে অসুরক্ষিত(অর্থাৎ যাঁর বিশেষ দেখভাল দরকার) অধিবাসীরা, যারা বাড়ির বাইরে ঘুমান তাদের সম্পূর্ণরূপে সহায়তা আমরা অব্যাহত রাখব এবং তাদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য থাকার জায়গা ও সহায়তা প্রদান করব ।

We will make sure they have a safe place to spend the night over the winter months.    

শীতের মাসগুলিতে রাত কাটানোর জন্য তাদের যাতে একটি নিরাপদ জায়গা থাকে তা আমরা নিশ্চিত করব।

We will support our schools with advice and practical help so they can stay open and safe    

আমরা আমাদের স্কুলগুলিকে পরামর্শ এবং ব্যবহারিক সাহায্যের দ্বারা সহায়তা করব যাতে সেগুলি খোলা ও নিরাপদ থাকে

The Council is giving one to one public health advice to schools and colleges so they can stay open whilst keeping our children and young people safe.  

কাউন্সিল স্কুল ও কলেজগুলিতে একজনের সাথে একজন হিসেবে জন স্বাস্থ্য পরামর্শ দিচ্ছে যাতে সেগুলি খোলা থাকতে পারে এবং একই সাথে আমাদের বাচ্চাদের এবং কমবয়েসী ছেলেমেয়েদের নিরাপদে রাখা যায়।

We will provide local contact tracing so that those at risk of COVID-19 can take action    

আমরা স্থানীয় যোগাযোগ চিহ্নিতকরণ ব্যবস্থা প্রদান করব যাতে যারা কোভিড-19 – এর আশংকায় আছেন তাদের বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া যায়

The Council has stepped in to launch a local contact tracing service using specially trained council teams to make sure that everyone at risk of coronavirus is contacted as soon as possible.    

বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত কাউন্সিল দল ব্যবহারের মাধ্যমে স্থানীয় যোগাযোগ চিহ্নিতকরণ পরিষেবা আরম্ভ করার জন্য কাউন্সিল পদক্ষেপ নিয়েছে, যাতে এ বিষয়টি নিশ্চিত করা যায় যে, যারা করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার আশংকায় আছেন তাদের সাথে যত দ্রুত সম্ভব যোগাযোগ করা যায়।

The team is working seven days a week and will help residents access any help or services whilst they isolate.    

দলটি সপ্তাহের সাতদিন কাজ করছে এবং যখন কোনো অধিবাসী আলাদা থাকছেন তখন যাতে তিনি যেকোনো সাহায্য বা পরিষেবা পান সে বিষয়ে সহায়তা করবে।

We will support businesses during lockdown and help them to recover quickly  

লকডাউনের সময় আমরা ব্যবসা-কার্যে সহায়তা করব এবং দ্রুত সেগুলির পুনরুদ্ধারে সাহায্য করব

Local businesses are being hard hit.    

স্থানীয় ব্যবসা মার খাচ্ছে।

We will promote their services throughout lockdown, help them reopen and run a major Shop Local campaign in the run up to Christmas.    

লকডাউন জুড়ে আমরা সেগুলির পরিষেবাসমূহের প্রচার করব এবং সেগুলি পুনরায় খুলতে সাহায্য করব এবং আসন্ন ক্রীসমাসের আগে একটি স্থানীয় জিনিষ কিনুন (শপ লোকাল) শীর্ষক বড় ধরণের প্রচারাভিযান চালাব।


We will effectively distribute grants and establish a Leader’s Business Network to share idea, expertise and practical support to help businesses get back on their feet.  

আমরা কার্যকররূপে অনুদানগুলি বিতরণ করব এবং ব্যবসাগুলিকে ঘুরে দাঁড়াতে সাহায্য করতে পরস্পরের মধ্যে উপায়, দক্ষতা এবং ব্যবহারিক সহায়তা ভাগ করে নিতে লীডার্স বিজনেস নেটওয়ার্ক স্থাপন করব।

We will help to bring jobs to our borough  

আমাদের বরোতে কাজ নিয়ে আসার ক্ষেত্রে আমরা সাহায্য করব

We will help to create local jobs by bringing together businesses in the borough at a jobs summit in the near future.    

অদূর ভবিষ্যতে প্রশাসনিক স্তরের চাকরিসংক্রান্ত একটি বৈঠকে বরোর ব্যবসাগুলিকে একত্রে নিয়ে এসে স্থানীয় চাকরি তৈরিতে আমরা সাহায্য করব।

We will support local people with training and volunteering opportunities.    

প্রশিক্ষণ এবং স্বেচ্ছামূলক সুযোগের দ্বারা আমরা স্থানীয় লোকজনদের সহায়তা করব।

We will promote and enforce the rules to keep our residents safe    

আমাদের অধিবাসীদের নিরাপদে রাখতে আমরা নিয়মগুলির প্রচার করব ও বলবৎ করব

We’re working to make sure that everyone has all of the information they need to follow the new national measures.    

নতুন জাতীয় গৃহীত ব্যবস্থাগুলি মেনে চলার জন্য প্রত্যেকের কাছে যাতে সব তথ্য থাকে তা নিশ্চিত করতে আমরা কাজ করছি।

Our ‘stay safe’ champions will be out and about in the borough handing out face masks and advice.    

অসুস্থতা থেকে সেরে ওঠার পরে আমাদের 'নিরাপদে থাকুন' ‘(স্টে সেফ)’ চ্যাম্পিয়নরা বরোতে মুখের মাস্ক এবং পরামর্শ দান করবেন।

Where people ignore the advice and put others at risk, our enforcement team will not hesitate to take action.    

যেসব ক্ষেত্রে লোকজন পরামর্শ অগ্রাহ্য করবেন এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে বিপদের সম্ভাবনা তৈরি করবেন, আমাদের আইন প্রয়োগকারী দল তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দ্বিধা করবে না।

We will help those who need it this Christmas    

এই ক্রীসমাসে যাদের সাহায্য প্রয়োজন আমরা তাদের সাহায্য করব

The Council will launch a borough wide Christmas present drive for children in Waltham Forest, and establish a charity giving campaign for local groups supporting children and vulnerable older people.    

ওয়ালথাম ফরেস্টের বাচচ্চাদের জন্য কাউন্সিল বরো জুড়ে একটি কক্রীসমাস উপহার প্রদানের প্রয়াস শুরু করবে এবং স্থানীয় গ্রুপের (লোকাল গ্রুপ) সহায়তাপ্রাপ্ত বাচচ্চাদের জন্য এবং অসুরক্ষিত বৃদ্ধ লোকজনদের জন্য একটি দাতব্য দানকারী প্রচারাভিযান স্থাপন করবে।

Order your free face mask

আপনাকে ফ্রি ফেস মাস্ক অর্ডার করুন

Lithuanian Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

Nepamirškite plauti rankų, užsidengti veidą ir laikytis dviejų metrų atstumo nuo visų žmonių, su kuriais kartu negyvenate

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

Saugokite save ir savo artimuosius nuo koronaviruso:

Hands – Washing your hands regularly    

Rankos – reguliariai plaukite rankas

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

Veidas – dėvėkite nosį ir burną dengiančią kaukę uždarose patalpose

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

Atstumas – laikykitės 2 metrų atstumo nuo visų, su kuriais negyvenate

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

Jei pajusite bet kuriuos žemiau nurodytus simptomus, likite namie ir atlikitetestą paskambinę 119 ar apsilankę nhs.uk.coronavirus

High temperature    

Aukšta temperatūra

A new, continuous cough    

Naujas, ilgai trunkantis kosulys

A loss or change to your sense of smell or taste    

Uoslės ar skonio pasikeitimas ar praradimas

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

Laikydamiesi šių taisyklių, padėsite mums apsaugoti labiausiai pažeidžiamus bendruomenės narius.

We have set out 12 commitments, showing how we are going to support residents and local businesses both in the pandemic and in the future.    

Pateikiame 12 įsipareigojimų, nurodydami, kaip padėsime gyventojams ir vietinėms įmonėms tiek pandemijos metu, tiek ateityje.

We want to make sure that families are supported this winter    

Norime užtikrinti, kad šią žiemą šeimos gautų paramą 

Our Children and Family Centres will remain open to help those families struggling by helping them access hardship funds as well as hosting baby banks that provide baby food, nappies or food parcels when needed.    

Mūsų vaikų ir šeimos centrai veiks, kad padėtų sunkiai besiverčiančioms šeimoms, kad jos gautų sunkmečio pašalpas, o taip pat, esant poreikiui, organizuosime kūdikių poreikiams skirtus bankus, kuriuose bus teikiamas maistas kūdikiams, sauskelnes, maisto paketai. 

We will make sure that our foodbanks are always stocked    

Pasirūpinsime, kad mūsų maisto bankuose visada būtų atsargų

We will make sure that our local foodbanks have food and anything else they need to support residents over the winter.    

Pasirūpinsime, kad mūsų vietiniuose maisto bankuose būtų maisto ir kitų reikalingų dalykų, kad galėtų suteikti paramą gyventojams žiemos metu.

We will promote their services, help refer residents and collect food donations at our main libraries.    

Reklamuosime jų paslaugas, nukreipsime gyventojus ir rinksime maisto aukas mūsų pagrindinėse bibliotekose.

We will be there for our most vulnerable residents who need to stay at home with food, prescriptions and contact    

Teikdami maistą, receptinius vaistus ir susisiekdami, padėsime pažeidžiamiausiems gyventojams, negalintiems išeiti iš namų

We are providing immediate help to make sure our most clinically vulnerable residents have access to food, prescriptions and any support they need.

Teikiame skubią pagalbą, kad užtikrintume, kad mūsų pažeidžiamiausi gyventojai su didžiausia tikimybe susirgti gautų maisto, receptinius vaistus ir bet kokią jiems reikalingą pagalbą.

We are phoning regularly to check in on them and will be there if they need us.    

Reguliariai jiems skambiname, ir atsiradus poreikiui, visada esame pasiruošę padėti.

We will ensure that all of our care homes have the  Personal Protective Equipment (PPE) they need    

Užtikrinsime, kad visuose mūsų slaugos namuose būtų pakankamai asmens apsaugos priemonių (AAP) 

Keeping our elderly residents safe in care homes is critical.    

Mums itin svarbu, kad pagyvenę slaugos namų gyventojai išliktų sveiki.

We have bought extra supplies of PPE so care homes and carers throughout the borough can keep vulnerable people safe.    

Įsigijome papildomų AAP atsargų, kad jos užtikrintų, kad slaugos namų gyventojai ir slaugytojai visame regione išliktų sveiki.

We will provide a face mask for everyone in the borough who needs one    

Regione visiems, kam reikia, išduosime veido kaukę

Face coverings are one of the best ways residents can keep each other safe.    

Veidą dengianti kaukė yra vienas iš patikimiausių būdų užtikrinti, kad gyventojai liktų sveiki.

If you don’t have a face mask please call 0208 496 3000 or visit www.walthamforest.gov.uk/covid19 to have one sent by post, or pick one up from any of our main libraries.    

Jeigu neturite veido kaukės, paskambinkite telefonu 0208 496 3000 arba apsilankykite svetainėje www.walthamforest.gov.uk/covid19, kad jums ji būtų išsiųsta paštu arba gaukite ją vienoje iš mūsų bibliotekų.

We want to make sure that no one has to sleep rough    

Siekiame užtikrinti, kad visi turėtų nakvynės vietą

We will continue to fully support our most vulnerable residents who are sleeping rough and provide accommodation and support to meet their needs.    

Ir toliau visomis išgalėmis padėsime mūsų pažeidžiamiausiems gyventojams, kurie neturi gyvenamosios vietos, apgyvendinsime ir patenkinsime jų poreikius.

We will make sure they have a safe place to spend the night over the winter months.  

Pasirūpinsime, kad žiemos mėnesiais jie turėtų saugią nakvynės vietą.

We will support our schools with advice and practical help so they can stay open and safe    

Padėsime mūsų mokykloms teikdami konsultacijas ir praktinę pagalbą, kad jos ir toliau veiktų ir išliktų saugios

The Council is giving one to one public health advice to schools and colleges so they can stay open whilst keeping our children and young people safe.    

Taryba konsultuoja mokyklas ir kolegijas dėl visuomenės sveikatos, kad jos ir toliau veiktų, o jų mokiniai liktų sveiki.

We will provide local contact tracing so that those at risk of COVID-19 can take action    

Padėsime sekti vietinius kontaktus, kad žmonės, esantys COVID-19 rizikos grupėje, galėtų imtis veiksmų

The Council has stepped in to launch a local contact tracing service using specially trained council teams to make sure that everyone at risk of coronavirus is contacted as soon as possible.    

Taryba ėmėsi veiksmų teikti vietinių kontaktų sekimo paslaugą pasitelkdama apmokytas tarybos komandas, užtikrinančias, kad su visais, esančiais COVID-19 rizikos grupėje, būtų susisiekta kuo greičiau. 

The team is working seven days a week and will help residents access any help or services whilst they isolate.    

Komanda dirba septynias dienas per savaitę, teikia įvairią pagalbą arba padeda pasinaudoti paslaugomis izoliacijoje esantiems gyventojams.

We will support businesses during lockdown and help them to recover quickly    

Karantino metu remsime įmones ir padėsime joms kuo greičiau atsigauti 

Local businesses are being hard hit.    

Vietinės įmonės buvo itin paveiktos.

We will promote their services throughout lockdown, help them reopen and run a major Shop Local campaign in the run up to Christmas.    

Karantino metu reklamuosime jų paslaugas, padėsime joms vėl atsidaryti ir prieškalėdiniu laikotarpiu vykdysime didžiulę „Apsipirk savo regione“ kampaniją.

We will effectively distribute grants and establish a Leader’s Business Network to share idea, expertise and practical support to help businesses get back on their feet.    

Veiksmingai paskirstysime pašalpas ir įsteigsime Lyderio verslo tinklą skleisti idėjas, dalintis kompetencija, ir teikti veiksmingą pagalbą, kad padėtume įmonėms atsigauti.

We will help to bring jobs to our borough    

Padėsime grąžinti darbo vietas mūsų regione

We will help to create local jobs by bringing together businesses in the borough at a jobs summit in the near future.    

Padėsime įsteigti naujas vietines darbo vietas, padedant atsigauti vietinėms įmonėms, susirinkime dėl darbo vietų, kurį organizuosime netolimoje ateityje.

We will support local people with training and volunteering opportunities.    

Apmokysime vietinius žmones ir papasakosime apie savanorystės galimybes.

We will promote and enforce the rules to keep our residents safe    

Raginsime ir nustatysime taisykles, kad gyventojai išliktų sveiki

We’re working to make sure that everyone has all of the information they need to follow the new national measures.    

Dirbame, kad užtikrintume, kad kiekvienas turėtų visą reikiamą informaciją, kad imtųsi naujų nacionaliniu lygmeniu nustatytų taisyklių.

Our ‘stay safe’ champions will be out and about in the borough handing out face masks and advice.    

Mūsų „išlikite sveiki“ čempionai visame regione dalija veido kaukes ir konsultuoja.

Where people ignore the advice and put others at risk, our enforcement team will not hesitate to take action.    

Ten, kur žmonės ignoruoja patarimus ir kelia kitiems pavojų, mūsų vykdymo užtikrinimo komanda nedvejodama imsis veiksmų.

We will help those who need it this Christmas    

Per šias Kalėdas padėsime tiems, kam labiausiai reikalinga pagalba 

The Council will launch a borough wide Christmas present drive for children in Waltham Forest, and establish a charity giving campaign for local groups supporting children and vulnerable older people.    

Per šias Kalėdas Taryba visame regione išvežios dovanas Waltham Forest gyvenantiems vaikams ir įsteigs vietinių grupių labdaros kampaniją, skirtą vaikams ir sunkiau gyventiems pagyvenusiems žmonėms.

Order your free face mask

Užsisakykite nemokamą veido kaukę

Polish Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

pamiętaj: myj ręce, zakrywaj twarz i utrzymuj odległość dwóch metrów od osób, z którymi nie mieszkasz

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

Chroń siebie i bliskich przed koronawirusem:

Hands – Washing your hands regularly    

Dłonie – myj je regularnie

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

Twarz – noś maseczkę w zamkniętych przestrzeniach

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

Odległość – zachowaj 2 metry dystansu od osób, z którymi nie mieszkasz

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

Jeśli zauważysz u siebie dowolny z poniższych objawów, poddaj się samokwarantannie wraz z innymi osobami mieszkającymi w Twoim domu i ubiegaj się o test, dzwoniąc pod numer 119 lub odwiedzając stronę nhs.uk.coronavirus

High temperature    

Gorączka

A new, continuous cough    

Występujący od niedawna uporczywy kaszel

A loss or change to your sense of smell or taste    

Utrata lub zmiana węchu lub smaku

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

Przestrzegając tych zasad, pomagasz nam chronić najbardziej narażonych członków naszych społeczności.

We have set out 12 commitments, showing how we are going to support residents and local businesses both in the pandemic and in the future.    

Określiliśmy 12 zobowiązań, aby pokazać, w jaki sposób zamierzamy wspierać mieszkańców i lokalne firmy zarówno w czasie pandemii, jak i w przyszłości.

We want to make sure that families are supported this winter    

Chcemy mieć pewność, że tej zimy rodziny otrzymają niezbędne wsparcie

Our Children and Family Centres will remain open to help those families struggling by helping them access hardship funds as well as hosting baby banks that provide baby food, nappies or food parcels when needed.    

Nasze ośrodki dla dzieci i rodzin pozostaną otwarte, aby pomóc rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji, pomagając im uzyskać wsparcie finansowe oraz pomoc dla dzieci tj. żywność dla niemowląt, pieluchy lub paczki żywnościowe.

We will make sure that our foodbanks are always stocked    

Zadbamy o to, aby nasze banki żywności były zawsze zaopatrzone

We will make sure that our local foodbanks have food and anything else they need to support residents over the winter.    

Dopilnujemy, aby nasze lokalne banki żywności były zaopatrzone w żywność i wszystko, czego potrzebują, aby wspierać mieszkańców podczas zimy.

We will promote their services, help refer residents and collect food donations at our main libraries.    

Będziemy promować ich usługi, pomagać mieszkańcom i zbierać darowizny żywności w naszych głównych bibliotekach.

We will be there for our most vulnerable residents who need to stay at home with food, prescriptions and contact    

Będziemy oferować pomoc dla naszych najbardziej potrzebujących mieszkańców, którzy muszą pozostać w domu – zapewnimy im żywność, recepty i kontakt

We are providing immediate help to make sure our most clinically vulnerable residents have access to food, prescriptions and any support they need.    

Zapewniamy natychmiastową pomoc, aby upewnić się, że nasi najbardziej potrzebujący mieszkańcy mają dostęp do żywności, recept i wszelkiej pomocy, której potrzebują.

We are phoning regularly to check in on them and will be there if they need us.    

Regularnie dzwonimy, aby sprawdzać ich potrzeby i ich odwiedzamy, jeśli tego potrzebują.

We will ensure that all of our care homes have the  Personal Protective Equipment (PPE) they need    

Zapewnimy, że wszystkie nasze domy opieki będą miały potrzebne im środki ochrony osobistej

Keeping our elderly residents safe in care homes is critical.    

Zapewnienie naszym starszym mieszkańcom bezpieczeństwa w domach opieki ma kluczowe znaczenie.

We have bought extra supplies of PPE so care homes and carers throughout the borough can keep vulnerable people safe.    

Zakupiliśmy dodatkowe środki ochrony osobistej, aby domy opieki i opiekunowie w całej gminie mogli zapewnić bezpieczeństwo osobom z grup ryzyka.

We will provide a face mask for everyone in the borough who needs one    

Zapewnimy maseczki ochronne każdemu w gminie, który ich potrzebuje

Face coverings are one of the best ways residents can keep each other safe.    

Ochrona twarzy to jeden z najlepszych sposobów, w jaki mieszkańcy mogą zapewnić sobie nawzajem bezpieczeństwo.

If you don’t have a face mask please call 0208 496 3000 or visit www.walthamforest.gov.uk/covid19 to have one sent by post, or pick one up from any of our main libraries.    

Jeśli nie masz maseczki ochronnej, zadzwoń pod numer 0208 496 3000 lub odwiedź stronę www.walthamforest.gov.uk/covid19, aby otrzymać maseczkę pocztą lub odebrać ją z jednej z naszych głównych bibliotek.

We want to make sure that no one has to sleep rough    

Chcemy mieć pewność, że nikt nie będzie musiał spać pod gołym niebem

We will continue to fully support our most vulnerable residents who are sleeping rough and provide accommodation and support to meet their needs.    

Będziemy nadal w pełni wspierać naszych najbardziej potrzebujących mieszkańców, którzy nie mają dachu nad głową, oraz zapewniamy im zakwaterowanie i wsparcie w celu zaspokojenia ich potrzeb.

We will make sure they have a safe place to spend the night over the winter months.    

Zadbamy o bezpieczne miejsce na nocleg w miesiącach zimowych.

We will support our schools with advice and practical help so they can stay open and safe    

Będziemy wspierać nasze szkoły poradami i praktyczną pomocą, aby mogły pozostać otwarte i bezpieczne

The Council is giving one to one public health advice to schools and colleges so they can stay open whilst keeping our children and young people safe.    

Rada udziela indywidualnych porad dotyczących zdrowia publicznego szkołom i uczelniom, aby mogły pozostać otwarte, jednocześnie zapewniając naszym dzieciom i młodzieży bezpieczeństwo.

We will provide local contact tracing so that those at risk of COVID-19 can take action    

Zapewnimy śledzenie lokalnych kontaktów, aby osoby zagrożone COVID-19 mogły podjąć odpowiednie działania

The Council has stepped in to launch a local contact tracing service using specially trained council teams to make sure that everyone at risk of coronavirus is contacted as soon as possible.    

Rada przystąpiła do uruchomienia lokalnej usługi śledzenia kontaktów z wykorzystaniem specjalnie przeszkolonych zespołów samorządowych, aby zapewnić jak najszybszy kontakt ze wszystkimi osobami zagrożonymi koronawirusem.

The team is working seven days a week and will help residents access any help or services whilst they isolate.    

Zespół pracuje siedem dni w tygodniu i pomaga mieszkańcom uzyskać pomoc lub usługi podczas izolacji.

We will support businesses during lockdown and help them to recover quickly    

Będziemy wspierać firmy podczas lockdownu i pomagać im szybko stanąć na nogi

Local businesses are being hard hit.    

Lokalne firmy zostały mocno ucierpiały przez pandemię.

We will promote their services throughout lockdown, help them reopen and run a major Shop Local campaign in the run up to Christmas.    

Będziemy promować ich usługi przez cały okres lockdownu, pomagać im w ponownym otwarciu i w prowadzeniu kampanii promującej lokalne przedsiębiorstwa w okresie przed Bożym Narodzeniem.

We will effectively distribute grants and establish a Leader’s Business Network to share idea, expertise and practical support to help businesses get back on their feet.    

Będziemy skutecznie rozdzielać dotacje i ustanowimy biznesową sieć współpracy, aby dzielić się pomysłami, wiedzą i praktycznym wsparciem, aby pomóc firmom stanąć na nogi.

We will help to bring jobs to our borough    

Pomożemy w tworzeniu miejsc pracy w naszej gminie

We will help to create local jobs by bringing together businesses in the borough at a jobs summit in the near future.  

Pomożemy tworzyć lokalne miejsca pracy, zapraszając przedsiębiorstwa do udziału w targach pracy w najbliższej przyszłości.

We will support local people with training and volunteering opportunities.  

Będziemy wspierać naszych mieszkańców szkoleniami i pomocą wolontariuszy.

We will promote and enforce the rules to keep our residents safe    

Będziemy promować i egzekwować zasady zapewniające naszym mieszkańcom bezpieczeństwo

We’re working to make sure that everyone has all of the information they need to follow the new national measures.    

Pracujemy nad tym, aby zapewnić, że każdy otrzymał wszelkie informacje niezbędne do przestrzegania nowych krajowych zaleceń.

Our ‘stay safe’ champions will be out and about in the borough handing out face masks and advice.    

Wyznaczone osoby będą chodzić po gminie, rozdając maseczki ochronne i udzielając porad dotyczących bezpieczeństwa.

Where people ignore the advice and put others at risk, our enforcement team will not hesitate to take action.    

Tam, gdzie mieszkańcy będą ignorować zalecenia narażając tym samym innych na ryzyko, nasz zespół ds. egzekwowania przepisów nie zawaha się podjąć odpowiednich działań.

We will help those who need it this Christmas    

Pomożemy wszelkim osobom potrzebującym pomocy w Święta Bożego Narodzenia

The Council will launch a borough wide Christmas present drive for children in Waltham Forest, and establish a charity giving campaign for local groups supporting children and vulnerable older people.    

Rada zorganizuje zbiórkę prezentów bożonarodzeniowych w całej gminie dla dzieci w Waltham Forest i zorganizuje zbiórkę charytatywną dla lokalnych grup wspierających dzieci i osoby starsze w trudnej sytuacji.

Order your free face mask

Zamów bezpłatną maskę na twarz

Punjabi Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਵੋ, ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਢੱਕੋ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਦੋ ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰੀਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਬਚਾਓ:

Hands – Washing your hands regularly  

ਹੱਥ – ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਧੋਣਾ

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

ਚਿਹਰਾ – ਬੰਦ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਨਣਾ

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

ਦੂਰੀ – ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ 2 ਮੀਟਰ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲੱਛਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਅਤੇ 119 ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ nhs.uk.coronavirus ‘ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੋ

High temperature

ਉੱਚ ਬੁਖ਼ਾਰ

A new, continuous cough    

ਨਵੀਂ ਛਿੜੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਖੰਘ

A loss or change to your sense of smell or taste    

ਤੁਹਾਡੀ ਸੁੰਘਣ ਜਾਂ ਸੁਆਦ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਾ

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

ਇਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

We have set out 12 commitments, showing how we are going to support residents and local businesses both in the pandemic and in the future.    

ਅਸੀਂ 12 ਵਚਨ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜੋ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵਸਨੀਕਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ।

We want to make sure that families are supported this winter    

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇ

Our Children and Family Centres will remain open to help those families struggling by helping them access hardship funds as well as hosting baby banks that provide baby food, nappies or food parcels when needed.    

ਸਾਡੇ ਬਾਲ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਕੇਂਦਰ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮੇਂ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਫੰਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬੇਬੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੋੜ ਪੈਣ ‘ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਭੋਜਨ, ਨੈਪੀ ਜਾਂ ਭੋਜਨ ਪਾਰਸਲ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।

We will make sure that our foodbanks are always stocked    

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਭੋਜਨ ਬੈਂਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਭਰੇ ਰਹਿਣ

We will make sure that our local foodbanks have food and anything else they need to support residents over the winter.    

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਥਾਨਕ ਭੋਜਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਭੋਜਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਰਹਿਣ।

We will promote their services, help refer residents and collect food donations at our main libraries.    

ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਵਸਨੀਕਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਭੋਜਨ ਇਕੱਤਰ ਕਰਾਂਗੇ।

We will be there for our most vulnerable residents who need to stay at home with food, prescriptions and contact    

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਰਹਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

We are providing immediate help to make sure our most clinically vulnerable residents have access to food, prescriptions and any support they need.    

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਕੋਲ ਭੋਜਨ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ।

We are phoning regularly to check in on them and will be there if they need us.    

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ' ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

We will ensure that all of our care homes have the  Personal Protective Equipment (PPE) they need    

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਣ (PPE) ਹੋਣ

Keeping our elderly residents safe in care homes is critical.    

ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

We have bought extra supplies of PPE so care homes and carers throughout the borough can keep vulnerable people safe.    

ਸਾਡੇ ਕੋਲ PPE ਦੀ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਨਗਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਦੇਖਭਾਲ ਘਰ ਅਤੇ ਦੇਖਭਾਲਕਰਤਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਣ।

We will provide a face mask for everyone in the borough who needs one    

ਅਸੀਂ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ

Face coverings are one of the best ways residents can keep each other safe.    

ਫੇਸ ਕਵਰਿੰਗ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਰਬੋਤਮ ਢੰਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਸਨੀਕ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।

If you don’t have a face mask please call 0208 496 3000 or visit www.walthamforest.gov.uk/covid19 to have one sent by post, or pick one up from any of our main libraries.    

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ 0208 496 3000 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜਾਂ ਡਾਕ ਦੁਆਰਾ ਮੰਗਵਾਉਣ ਲਈ www.walthamforest.gov.uk/covid19 'ਤੇ ਜਾਓ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁੱਖ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਓ।

We want to make sure that no one has to sleep rough    

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਕੋਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੇ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰੇ

We will continue to fully support our most vulnerable residents who are sleeping rough and provide accommodation and support to meet their needs.    

ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਸਨੀਕਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਅਤੇ ਮਦਦ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ।

We will make sure they have a safe place to spend the night over the winter months.    

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ।

We will support our schools with advice and practical help so they can stay open and safe    

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹਿਣ

The Council is giving one to one public health advice to schools and colleges so they can stay open whilst keeping our children and young people safe.    

ਕੌਂਸਲ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ੍ਹਣੇ-ਸਾਮ੍ਹਣੇ ਦੀ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸਲਾਹ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿ ਸਕਣ।

We will provide local contact tracing so that those at risk of COVID-19 can take action    

ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਜੋਖਮ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਣ

The Council has stepped in to launch a local contact tracing service using specially trained council teams to make sure that everyone at risk of coronavirus is contacted as soon as possible.    

ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੌਂਸਲ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਸੰਪਰਕ ਟਰੇਸਿੰਗ ਸੇਵਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਦੇ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

The team is working seven days a week and will help residents access any help or services whilst they isolate.    

ਟੀਮ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸੱਤੋ ਦਿਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਮਦਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।

We will support businesses during lockdown and help them to recover quickly    

ਅਸੀਂ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ

Local businesses are being hard hit.    

ਸਥਾਨਕ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

We will promote their services throughout lockdown, help them reopen and run a major Shop Local campaign in the run up to Christmas.    

ਅਸੀਂ ਲੌਕਡਾਉਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਦੁਕਾਨ ਖੋਲ੍ਹਣ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪਧੱਰ ‘ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਉਣ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

We will effectively distribute grants and establish a Leader’s Business Network to share idea, expertise and practical support to help businesses get back on their feet.    

ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੰਡਾਂਗੇ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਪਟੜੀ 'ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਚਾਰ, ਮਹਾਰਤ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧੀਆ ਵਪਾਰਕ ਨੈਟਵਰਕ ਸਥਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ।

We will help to bring jobs to our borough    

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ

We will help to create local jobs by bringing together businesses in the borough at a jobs summit in the near future.    

ਅਸੀਂ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਨੌਕਰੀ ਸੰਮੇਲਨ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇਕੇ ਸਥਾਨਕ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

We will support local people with training and volunteering opportunities.    

ਅਸੀਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੈਇੱਛੁਕਤਾ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ।

We will promote and enforce the rules to keep our residents safe    

ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ

We’re working to make sure that everyone has all of the information they need to follow the new national measures.    

ਅਸੀਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਕੋਲ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਣ।

Our ‘stay safe’ champions will be out and about in the borough handing out face masks and advice.    

ਸਾਡੇ ‘ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰਹੋ’ ਚੈਂਪੀਅਨ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਅਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇਣਗੇ।

Where people ignore the advice and put others at risk, our enforcement team will not hesitate to take action.    

ਜਿੱਥੇ ਲੋਕ ਸਲਾਹ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਟੀਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਸੰਕੋਚ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ।

We will help those who need it this Christmas  

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗ

The Council will launch a borough wide Christmas present drive for children in Waltham Forest, and establish a charity giving campaign for local groups supporting children and vulnerable older people.    

ਕੌਂਸਲ, ਵਾਲਥਮ ਫੋਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਨਗਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਡ੍ਰਾਈਵ ਲਾਂਚ ਕਰੇਗੀ, ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਥਾਨਕ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਚੈਰਿਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇਗੀ।

Order your free face mask

ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਫਤ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਾਸਕ ਆਰਡਰ ਕਰੋ

Romanian Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

Nu uitaţi: spălaţi-vă mâinile, acoperiţi-vă faţa şi păstraţi distanţa de doi metri faţă de oricine cu care nu locuiţi

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

Pentru a vă proteja pe dumneavoastră și pe cei dragi de coronavirus:

Hands – Washing your hands regularly    

Mâini - Spălați-vă pe mâini în mod regulat

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

Față - Purtați masca în spațiile închise

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

Spațiu - Păstrați o distanță de 2 metri față de orice persoană cu care nu locuiți

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

Dacă prezentați oricare dintre următoarele simptome, auto-izolați-vă la domiciliu și continuați să solicitați un test apelând 119 sau accesând nhs.uk.coronavirus

High temperature    

Temperatură ridicată

A new, continuous cough  

Tuse neobișnuită, constantă

A loss or change to your sense of smell or taste    

Pierderea sau deteriorarea simțului mirosului sau al gustului

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

Respectând aceste reguli, ne ajutați să îi protejăm pe cei mai vulnerabili din comunitățile noastre.

We have set out 12 commitments, showing how we are going to support residents and local businesses both in the pandemic and in the future.    

Am stabilit 12 angajamente, arătând cum vom sprijini rezidenţii şi întreprinderile locale atât în pandemie, cât şi pe viitor.

We want to make sure that families are supported this winter    

Vrem să ne asigurăm că familiile sunt sprijinite în această iarnă

Our Children and Family Centres will remain open to help those families struggling by helping them access hardship funds as well as hosting baby banks that provide baby food, nappies or food parcels when needed.    

Centrele noastre pentru Copii şi Familii vor rămâne deschise pentru a ajuta familiile aflate în dificultate să acceseze fondurile dedicate, precum şi pentru a găzdui „bănci pentru copii” care furnizează alimente pentru copii, scutece sau pachete de alimente atunci când este necesar.

We will make sure that our foodbanks are always stocked    

Ne vom asigura că băncile noastre de alimente sunt aprovizionate în permanenţă

We will make sure that our local foodbanks have food and anything else they need to support residents over the winter.  

Ne vom asigura că băncile noastre locale de alimente au alimente şi orice altceva au nevoie pentru a sprijini locuitorii peste iarnă.

We will promote their services, help refer residents and collect food donations at our main libraries.    

Le vom promova serviciile şi le vom ajuta să trimită rezidenţi care să colecteze donaţii de alimente în principalele noastre biblioteci

We will be there for our most vulnerable residents who need to stay at home with food, prescriptions and contact    

Vom fi acolo pentru cei mai vulnerabili rezidenţi care trebuie să rămână acasă cu mâncare, reţete şi contact

We are providing immediate help to make sure our most clinically vulnerable residents have access to food, prescriptions and any support they need.    

Oferim ajutor imediat pentru a ne asigura că rezidenţii noştri cei mai vulnerabili din punct de vedere clinic au acces la alimente, reţete şi orice alt sprijin de care au nevoie.

We are phoning regularly to check in on them and will be there if they need us.    

Telefonăm în mod regulat pentru a-i verifica şi vom fi acolo dacă au nevoie de noi.

We will ensure that all of our care homes have the  Personal Protective Equipment (PPE) they need  

Ne vom asigura că toate căminele noastre de îngrijire dispun de echipamentul individual de protecţie (EIP) de care au nevoie

Keeping our elderly residents safe in care homes is critical.  

Este esenţial să ne păstrăm rezidenţii în vârstă în siguranţă în casele de îngrijire.

We have bought extra supplies of PPE so care homes and carers throughout the borough can keep vulnerable people safe.  

Am cumpărat provizii suplimentare de EIP, astfel încât casele de îngrijire şi îngrijitorii din întregul cartier să poată păstra în siguranţă persoanele vulnerabile.

We will provide a face mask for everyone in the borough who needs one  

Vom oferi o mască de faţă pentru toţi cei din cartier care au nevoie de una

Face coverings are one of the best ways residents can keep each other safe.  

Acoperirile pentru faţă sunt unul dintre cele mai bune moduri prin care rezidenţii se pot păstra reciproc în siguranţă.

If you don’t have a face mask please call 0208 496 3000 or visit www.walthamforest.gov.uk/covid19 to have one sent by post, or pick one up from any of our main libraries. 

Dacă nu aveţi o mască de faţă, vă rugăm să sunaţi la 0208 496 3000 sau să vizitaţi www.walthamforest.gov.uk/covid19 pentru a vă trimite una prin poştă sau pentru a ridica una de la oricare dintre bibliotecile noastre principale.

We want to make sure that no one has to sleep rough  

Vrem să ne asigurăm că nimeni nu trebuie să doarmă afară

We will continue to fully support our most vulnerable residents who are sleeping rough and provide accommodation and support to meet their needs.  

Vom continua să-i susţinem pe deplin pe cei mai vulnerabili rezidenţi care dorm afară şi să le oferim cazare şi sprijin pentru a le satisface nevoile.

We will make sure they have a safe place to spend the night over the winter months.    

Ne vom asigura că au un loc sigur unde să-şi petreacă noaptea în lunile de iarnă.

We will support our schools with advice and practical help so they can stay open and safe    

Vom susţine şcolile noastre cu sfaturi şi ajutor practic, astfel încât acestea să poată rămâne deschise şi în siguranţă

The Council is giving one to one public health advice to schools and colleges so they can stay open whilst keeping our children and young people safe.  

Consiliul oferă sfaturi personalizate de sănătate publică şcolilor şi colegiilor, astfel încât acestea să poată rămâne deschise, păstrând în acelaşi timp copiii şi tinerii noştri în siguranţă.

We will provide local contact tracing so that those at risk of COVID-19 can take action    

Vom furniza urmărirea locală a contactelor, astfel încât cei cu risc de COVID-19 să poată lua măsuri

The Council has stepped in to launch a local contact tracing service using specially trained council teams to make sure that everyone at risk of coronavirus is

contacted as soon as possible.  

Consiliul a intervenit pentru a lansa un serviciu local de urmărire a contactelor folosind echipe ale consiliului special instruite, pentru a se asigura că toţi cei cu risc de coronavirus sunt contactaţi cât mai curând posibil.

The team is working seven days a week and will help residents access any help or services whilst they isolate.  

Echipa lucrează şapte zile pe săptămână şi îi va ajuta pe rezidenţi să acceseze orice ajutor sau servicii în timp ce se izolează.

We will support businesses during lockdown and help them to recover quickly    

Vom sprijini companiile în timpul carantinei şi le vom ajuta să se refacă rapid

Local businesses are being hard hit.    

Afacerile locale sunt puternic afectate.

We will promote their services throughout lockdown, help them reopen and run a major Shop Local campaign in the run up to Christmas.    

Le vom promova serviciile pe tot parcursul carantinei, îi vom ajuta să redeschidă şi să desfăşoare o campanie majoră „Cumpăraţi local” în perioada de Crăciun

We will effectively distribute grants and establish a Leader’s Business Network to share idea, expertise and practical support to help businesses get back on their feet.  

Vom distribui în mod eficient granturi şi vom înfiinţa o Reţea de Afaceri a Liderilor pentru a împărtăşi idei, expertiză şi sprijin practic care să ajute companiile să se pună înapoi pe picioare.

We will help to bring jobs to our borough    

Le vom ajuta să înfiinţeze locuri de muncă în cartierul nostru

We will help to create local jobs by bringing together businesses in the borough at a jobs summit in the near future.    

Vom contribui la crearea de locuri de muncă locale prin reunirea, în viitorul apropiat, a întreprinderilor din cartier la un summit al locurilor de muncă.

We will support local people with training and volunteering opportunities.    

Vom sprijini localnicii cu oportunităţi de formare profesională şi voluntariat.

We will promote and enforce the rules to keep our residents safe    

Vom promova şi aplica regulile pentru a ne menţine rezidenţii în siguranţă

We’re working to make sure that everyone has all of the information they need to follow the new national measures.    

Lucrăm pentru a ne asigura că toată lumea are toate informaţiile de care are nevoie pentru a respecta noile măsuri naţionale.

Our ‘stay safe’ champions will be out and about in the borough handing out face masks and advice.    

Campionii noştri „rămâneţi în siguranţă” vor împânzi cartierul, împărţind măşti de faţă şi sfaturi.

Where people ignore the advice and put others at risk, our enforcement team will not hesitate to take action.    

În cazul în care oamenii ignoră sfaturile şi îi pun pe alţii în pericol, echipa noastră de aplicare a legii nu va ezita să ia măsuri.

We will help those who need it this Christmas    

Îi vom ajuta pe cei care au nevoie de acest Crăciun

The Council will launch a borough wide Christmas present drive for children in Waltham Forest, and establish a charity giving campaign for local groups supporting children and vulnerable older people.    

Consiliul va lansa o acţiune de strângere de cadouri de Crăciun pentru copiii din Waltham Forest şi va stabili o campanie de caritate pentru grupurile locale care sprijină copiii şi persoanele în vârstă vulnerabile.

Order your free face mask

Comandă-ți mască de față gratuită

Somalian Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

Xusuusnow: gacmahaaga dhaq, wajigaaga daboolo oo laba mitir ka fogoow qof kasta oo aanad la noolayn

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

Ka difaac naftaada iyo ehelkaaga cudurka koronafayraska adoo:

Hands – Washing your hands regularly    

Gacmaha – Farxalo si joogto ah

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

Wajiga – Xiranaaya gafuur xir markaad ku jirto gudaha meelaha

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

Bad – Ka fogoow 2 mitir qof kasta oon kula noolayn

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

Haddii aad isku aragto wax kamid ah astaamaha soo socda, isku karantiil gurigaaga iskuna day inaad isbaarto adoo wacaaya 119 ama booqanaaya nhs.uk.coronavirus

High temperature    

Heerkul sareeya

A new, continuous cough    

Qufac cusub, oo joogto ah

A loss or change to your sense of smell or taste    

Luminta ama isbadalka ku dhaca urka ama dhadhanka

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.  

Adoo raacaaya xeerarkaan, waxaad naga caawin kartaa inaan difaacno dadka aadka u nugul ee bulshadeena kamid ah.

We have set out 12 commitments, showing how we are going to support residents and local businesses both in the pandemic and in the future.    

Waxaan diyaarinay 12 ballanqaad, oo muujinaya sida aan u taageerayno dadka deegaanka iyo ganacsiyada deegaanka inta lagu jiro cudurka safmareenka ah iyo mustaqbalka labaduba.

We want to make sure that families are supported this winter  

Waxaan rabnaa inaan xaqiijino in qoysaska la caawiyo xilliga jiilaalka

Our Children and Family Centres will remain open to help those families struggling by helping them access hardship funds as well as hosting baby banks that provide baby food, nappies or food parcels when needed.    

Xarumaheenna Carruurta iyo Qoysku way furnaan doonaan si ay u caawiyaan qoysaska dhibtoonaya iyagoo laga caawinyo inay helaan lacagaha maalgalinta dhibaatooyinka iyo sidoo kale martigelinta bangiyada carruurta ee bixiya cuntada carruurta, xafaayadaha ama baakadaha cuntada markii loo baahdo.

We will make sure that our foodbanks are always stocked    

Waxaan xaqiijin doonnaa in bangiyadayaga cuntada ay markasta camirnaadaan

We will make sure that our local foodbanks have food and anything else they need to support residents over the winter.    

Waxaan xaqiijin doonnaa in bangiyadayada cuntada ee deegaanka ay leeyihiin cunno iyo wax kasta oo kale oo ay ugu baahan yihiin inay ku caawiyaan dadka deggan xilliga jiilaalka.

We will promote their services, help refer residents and collect food donations at our main libraries.    

Waxaan kor u qaadi doonnaa adeegyadooda, waxaan gacan ka geysaneynaa soo gudbinta dadka deegaanka ah iyo aruurinta deeqaha cuntada ee maktabadahayada waaweyn.

We will be there for our most vulnerable residents who need to stay at home with food, prescriptions and contact  

Waxaan halkaas u joogi doonnaa dadka deegaanka ah ee aadka ugu nugul ee ku khasban inay guriga joogaan si aan ugu caawino cunno, rijeetooyin iyo xiriir

We are providing immediate help to make sure our most clinically vulnerable residents have access to food, prescriptions and any support they need.    

Waxaan bixinaynaa caawimaad degdeg ah si aan u xaqiijino in dadka deegaanka ah ee caafimaad ahaan ugu nugul ay helaan cunto, rijeetooyin iyo wixii taageero ah ee ay u baahan yihiin.

We are phoning regularly to check in on them and will be there if they need us.    

Waxaan si joogto ah u waceynaa si aan u ogaano arrimahooda, diyaar ayaan u ahaan doonaa haddii ay noo baahdaan.

We will ensure that all of our care homes have the  Personal Protective Equipment (PPE) they need    

Waxaan xaqiijin doonaa in dhammaan guryaheena daryeelka ay leeyihiin Qalabyada Ilaalinta Shakhsiyeed (PPE) ee ay u baahan yihiin

Keeping our elderly residents safe in care homes is critical.    

Inaan dadka waayeelka ah ee degan guryaha daryeelka ku ilaalino nabadgeliyo waa muhiim.

We have bought extra supplies of PPE so care homes and carers throughout the borough can keep vulnerable people safe.  

Waxaan soo iibinay qalabyo dheeri ah oo ah PPE si markaa guryaha daryeelka iyo daryeelayaasha xaafada oo dhan ay u badbaadiyaan dadka nugul.

We will provide a face mask for everyone in the borough who needs one    

Waxaan maaskarada wajiga siin doonaa qof kasta oo xaafadda ku nool oo u baahan maaskaro

Face coverings are one of the best ways residents can keep each other safe.  

Daboolida wajiga ayaa ah mid ka mid ah dariiqooyinka ugu wanaagsan ee dadka deegaanku isku badbaadin karaan.

If you don’t have a face mask please call 0208 496 3000 or visit www.walthamforest.gov.uk/covid19 to have one sent by post, or pick one up from any of our main libraries.  

Haddii aadan haysan maaskarada wajiga fadlan wac 0208 496 3000 ama booqo www.walthamforest.gov.uk/covid19 si mid laguugu soo diro boostada, ama si aad mid uga soo qaadato mid ka mid ah maktabadahayada waaweyn.

We want to make sure that no one has to sleep rough    

Waxaan rabnaa inaan xaqiijino in qofna uusan ku seexan qallafsanaan

We will continue to fully support our most vulnerable residents who are sleeping rough and provide accommodation and support to meet their needs.  

Waxaan sii wadi doonnaa inaan si buuxda u caawino dadka deegaanka ah ee aadka u nugul kuwaas oo xaalad adag ku seexanaya waxaanna siineynaa hoy iyo taageero si aan u buuxino baahidooda

We will make sure they have a safe place to spend the night over the winter months.    

Waxaan xaqiijin doonaa inay helaan meel aamin ah oo ay ku hoydaan bilaha jiilaalka.

We will support our schools with advice and practical help so they can stay open and safe    

Waxaan dugsiyadeena ku caawin doonnaa talooyin iyo caawimaad wax ku ool ah si ay u ahaadaan kuwo furan oo ammaan ah

The Council is giving one to one public health advice to schools and colleges so they can stay open whilst keeping our children and young people safe.    

Kawnsilku wuxuu bixinayaa talo qof-ka-qof ah oo la xiriira caafimaadka dadweynaha waxayna siinayaan iskuulada iyo koleejyada si ay usii furnaadaan iyagoo ilaalinaya caruurteena iyo dhalinyarada.

We will provide local contact tracing so that those at risk of COVID-19 can take action    

Waxaan bixin doonnaa raadraacida xiriirka deegaanka si kuwa halista ugu jira COVID-19 ay tallaabo u qaadaan

The Council has stepped in to launch a local contact tracing service using specially trained council teams to make sure that everyone at risk of coronavirus is contacted as soon as possible.    

Kawnsilku wuxuu u dhaqaaqay inuu bilaabo adeegga raadraacida xiriirka deegaanka iyadoo la isticmaalayo kooxo goleyaal oo si gaar ah u tababaran si ay u xaqiijiyaan in qof kasta oo halis ugu jira cudurka korona fayras loola xiriiro sida ugu dhakhsaha badan.

The team is working seven days a week and will help residents access any help or services whilst they isolate.    

Kooxda waxay shaqeynayaan toddobo maalmood usbuucii waxayna ka caawin doontaa dadka deegaanka ah inay helaan wixii caawimaad ah ama adeeg ah inta ay ku jiraan go'doominta.

We will support businesses during lockdown and help them to recover quickly    

Waxaan caawin doonnaa ganacsiyada inta lagu jiro xayiraada waxaanan ka caawin doonnaa inay dhaqso u soo kabtaan

Local businesses are being hard hit.    

Ganacsatada deegaanka dhibaato xoog leh ayaa haysata.

We will promote their services throughout lockdown, help them reopen and run a major Shop Local campaign in the run up to Christmas.    

Waxaan kor u qaadi doonnaa adeegyadooda inta lagu jiro xayiraada, waxaan ka caawin doonnaa inay dib u furmaan oo ay u qabtaan olole ballaaran oo Dukaamada Deegaanka ah ilaa inta laga gaarayo Kirismaska.

We will effectively distribute grants and establish a Leader’s Business Network to share idea, expertise and practical support to help businesses get back on their feet.  

Waxaan si wax ku ool ah u qeybin doonnaa deeqo waxaanna samayn doonnaa Shabakad Ganacsi si aan u wadaagno fikrado, khibrado iyo taageero wax ku ool ah si looga caawiyo ganacsiyada inay dib cagahooda ugu istaagaan.

We will help to bring jobs to our borough    

Waxaan gacan ka geysan doonnaa sidii aan shaqooyin u keeni lahayn degmadeenna

We will help to create local jobs by bringing together businesses in the borough at a jobs summit in the near future.    

Waxaan gacan ka geysan doonaa inaan deegaanka ka abuurno shaqooyin annagoo ganacsiyada xaafadda isugu keenayna shir shaqo mustaqbalka dhow.

We will support local people with training and volunteering opportunities.    

Waxaan dadka deegaanka ka caawin doonnaa tababaro iyo fursado mutadawacnimo ah.

We will promote and enforce the rules to keep our residents safe    

Waxaan horumarin doonnaa oo aan xoojin doonnaa sharciyada si aan u ilaalino nabadgelyada dadka deegaankeena

We’re working to make sure that everyone has all of the information they need to follow the new national measures.    

Waxaan ka shaqeyneynay inaan xaqiijiyo in qof walba uu haysto dhammaan macluumaadka uu u baahan yahay si ay u raacaan tallaabooyinka cusub ee qaranjka.

Our ‘stay safe’ champions will be out and about in the borough handing out face masks and advice.    

Horyaaladeena 'stay safe' ayaa banaanka joogi doona oo soo geli doona xaafada si ay u qeybiyaan maasakarooyinka wajiga iyo talo.

Where people ignore the advice and put others at risk, our enforcement team will not hesitate to take action.    

Halkii ay dadku iska dhega tiraan talooyinka oo ay dadka kale halis gelinayaan, kooxdayada fulintu kama waaban doonaan inay talaabo qaadaan.

We will help those who need it this Christmas    

Waxaan caawin doonnaa kuwa caawimaada ubaahan Kirismaskan

The Council will launch a borough wide Christmas present drive for children in Waltham Forest, and establish a charity giving campaign for local groups supporting children and vulnerable older people.    

Kawnsalku wuxuu bilaabi doonaa barnaamij ballaaran oo hadiyada kirismaska ah oo loogu talagalay carruurta ku sugan Waltham Forest, waxayna aasaasi doontaa olole sadaqo siinaysa kooxaha deegaanka ee caawinaya carruurta iyo dadka da'da ah ee nugul.

Order your free mask

Ku dalbo maaskaro wajiga oo bilaash ah

Tamil Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

நினைவில் கொள்ளுங்கள்: உங்கள் கைகளைக் கழுவுங்கள், உங்கள் முகத்தினை மூடுங்கள் மற்றும் உங்களுடன் வசிக்காத எவரிடமிருந்தும் இரண்டு மீட்டர் இடைவெளியைப் பராமரியுங்கள்.

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

பின்வரும் செயல்களின் மூலம் உங்களையும் உங்கள் அன்பிற்குரியவர்களையும் கொரோனா வைரஸிடம் இருந்து பாதுகாக்கவும்:

Hands – Washing your hands regularly    

கைகள் – உங்கள் கைகளை முறையாக கழுவுதல்

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

முகம் – மூடிய இடங்களில் இருக்கும்போது முகக் கவசம் அணிதல்

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

இடைவெளி – உங்களுடன் வசிக்காதவரிடம் இருந்து 2 மீட்டர் இடைவெளியைப் பராமரிக்கவும்

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

நீங்கள் பின்வரும் அறிகுறிகள் எதையாவது அனுபவித்தால், வீட்டிலேயே உங்களை சுய தனிமைப்படுத்திக்கொள்ளவும் மற்றும் பரிசோதனை செய்துகொள்ள 119-ஐ அழைக்கவும் அல்லது nhs.uk.coronavirus–ஐப் பார்வையிடவும்

High temperature    

அதிக உடல் வெப்பநிலை

A new, continuous cough    

புதிதாக, தொடர்ச்சியான இருமல்

A loss or change to your sense of smell or taste    

வாசனை அல்லது சுவை உணர்வு இழப்பு அல்லது மாற்றம்

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

இந்த விதிகளைப் பின்பற்றுவதன் மூலம், நமது சமூகங்களில் மிகவும் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களைப் பாதுகாக்க நீங்கள் எங்களுக்கு உதவ முடியும்.

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

நினைவில் கொள்ளுங்கள்: உங்கள் கைகளைக் கழுவுங்கள், உங்கள் முகத்தினை மூடுங்கள் மற்றும் உங்களுடன் வசிக்காத எவரிடமிருந்தும் இரண்டு மீட்டர் இடைவெளியைப் பராமரியுங்கள்.

We have set out 12 commitments, showing how we are going to support residents and local businesses both in the pandemic and in the future.    

இந்தப் பெருந்தொற்றுக் காலத்திலும் வரும்காலத்திலும் இங்கு வசிப்பவர்களையும் உள்ளூர் வணிகங்களையும் எவ்வாறு ஆதரிக்கவுள்ளோம் என்பதை எடுத்துக் காட்டும் 12 கடமைப் பொறுப்புகளை நாங்கள் நிர்ணயித்துள்ளோம்.

We want to make sure that families are supported this winter    

இந்தக் குளிர்பருவத்தில் அனைத்துக் குடும்பங்களும் தேவையான ஆதரவைப் பெறுவதை நாங்கள் உறுதிசெய்ய விரும்புகிறோம்.

Our Children and Family Centres will remain open to help those families struggling by helping them access hardship funds as well as hosting baby banks that provide baby food, nappies or food parcels when needed.    

சிரமப்படும் குடும்பங்களுக்கு இடர்கால நிதி கிடைக்க உதவுவதோடு மட்டுமல்லாமல் தேவைப்படும்போது குழந்தை உணவு, நாப்பிகள் அல்லது உணவுப் பொட்டலங்களை வழங்கும் பேபி பேங்க்களை ஆதரிப்பதற்காக எங்கள் குழந்தைகள் மற்றும் குடும்ப மையங்கள் திறந்திருக்கும்.

We will make sure that our foodbanks are always stocked    

எங்கள் உணவு வங்கிகளில் எப்போதும் இருப்பு வைக்கப்பட்டிருப்பதை நாங்கள் உறுதிசெய்வோம்.

We will make sure that our local foodbanks have food and anything else they need to support residents over the winter.    

இங்கு வசிப்பவர்களுக்கு குளிர்பருவத்தின் போது ஆதரவளிக்கத் தேவையான உணவு மற்றும் பிற பொருள்கள் எங்கள் உள்ளூர் உணவு வங்கிகளில் எப்போதும் இருப்பதை நாங்கள் உறுதிசெய்வோம்.

We will promote their services, help refer residents and collect food donations at our main libraries.    

நாங்கள் அவர்களின் சேவைகளை ஊக்குவிப்போம், குடியிருப்பாளர்களைப் பரிந்துரைக்க உதவுவோம் மற்றும் எங்கள் முதன்மை நூலகங்களில் உணவு மற்றும் நன்கொடைகளைச் சேகரிப்போம்.

We will be there for our most vulnerable residents who need to stay at home with food, prescriptions and contact    

வீட்டிலேயே தங்கியிருக்க வேண்டிய தேவை கொண்ட எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய குடியிருப்பாளர்களுக்கு உணவு, மருந்துக்கான பரிந்துரைகளை வழங்குவதற்கும், அவர்களைத் தொடர்புகொள்வதற்கும் நாங்கள் தயாராக இருப்போம்.

We are providing immediate help to make sure our most clinically vulnerable residents have access to food, prescriptions and any support they need.    

மருத்துவ ரீதியாக மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ள நமது குடியிருப்பாளர்கள் உணவு, மருந்துக்கான பரிந்துரைகளைப் பெறுவதையும், தேவைப்படுகின்ற எந்தவொரு ஆதரவையும் பெறுவதையும் உறுதிசெய்ய நாங்கள் உடனடி உதவி வழங்குகிறோம்.

We are phoning regularly to check in on them and will be there if they need us.    

அவர்கள் நலத்தைத் தெரிந்துகொள்ள குறிப்பிட்ட கால இடைவெளியில் அவர்களைத் தொலைபேசி மூலம் தொடர்பு கொள்கிறோம் மற்றும் தேவைப்படும் நேரத்தில் உதவி வழங்குகிறோம்.

We will ensure that all of our care homes have the  Personal Protective Equipment (PPE) they need    

எங்கள் பராமரிப்பு இல்லங்கள் அனைத்திலும் அவர்களுக்குத் தேவையான தனிநபர் பாதுகாப்பு உபகரணங்கள் (PPE) இருப்பில் இருப்பதை நாங்கள் உறுதிசெய்வோம்.

Keeping our elderly residents safe in care homes is critical.    

பராமரிப்பு இல்லங்களில் உள்ள வயதான குடிமக்களைப் பாதுகாப்பாகப் பராமரிப்பது அவசியம்.

We have bought extra supplies of PPE so care homes and carers throughout the borough can keep vulnerable people safe.    

நாங்கள் PPE உபகரணங்களைக் கூடுதலாக வாங்கியிருக்கிறோம், எனவே மாநகர் முழுவதும் உள்ள பராமரிப்பு இல்லங்களும் பராமரிப்பாளர்களும் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடியவர்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ள முடியும்.

We will provide a face mask for everyone in the borough who needs one    

மாநகர் முழுவதும் தேவையுள்ள அனைவருக்கும் முகக் கவசங்களை வழங்கவுள்ளோம்.

Face coverings are one of the best ways residents can keep each other safe.    

இங்கு வசிப்போர் பாதுகாப்பாக இருக்க முகக் கவசம் அணிவது சிறந்த வழிகளில் ஒன்றாகும்.

If you don’t have a face mask please call 0208 496 3000 or visit www.walthamforest.gov.uk/covid19 to have one sent by post, or pick one up from any of our main libraries.  

உங்களிடம் முகக் கவசம் இல்லையென்றால் அதை தபாலில் பெறுவதற்கு, 0208 496 3000 என்ற எண்ணை அழைக்கவும் அல்லது www.walthamforest.gov.uk/covid19 -ஐப் பார்வையிடவும். எங்கள் முதன்மை நூலகங்களில் ஏதேனும் ஒன்றிலிருந்து நீங்கள் அவற்றை நேரடியாகவும் பெற்றுக்கொள்ளலாம்.

We want to make sure that no one has to sleep rough    

உறங்க இடமின்றி யாரும் தவிக்கக்கூடாது என்பதை நாங்கள் உறுதிசெய்ய விரும்புகிறோம்

We will continue to fully support our most vulnerable residents who are sleeping rough and provide accommodation and support to meet their needs.    

உறங்க இடமின்றி உள்ள மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ளோருக்கு நாங்கள் தொடர்ந்து முழுமையான ஆதரவளிப்போம் மற்றும் அவர்கள் தேவைகளைப் பூர்த்திசெய்யத் தேவையான வசிப்பிடம் மற்றும் ஆதரவை வழங்குவோம்.

We will make sure they have a safe place to spend the night over the winter months.    

குளிர்கால மாதங்களின் போது இரவு வேளைகளை அவர்கள் பாதுகாப்பான இடத்தில் கழிப்பதை நாங்கள் உறுதிசெய்வோம்.

We will support our schools with advice and practical help so they can stay open and safe    

நமது பள்ளிகள் செயல்படவும் மற்றும் பாதுகாப்பாக பராமரிக்கப்படுவதற்கும் தேவையான ஆலோசனை மற்றும் நடைமுறை உதவியை நாங்கள் வழங்குவோம்.

The Council is giving one to one public health advice to schools and colleges so they can stay open whilst keeping our children and young people safe.    

நம் குழந்தைகளையும் இளைஞர்களையும் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளும் அதே நேரத்தில் பள்ளிகளும் கல்லூரிகளும் செயல்படத் தேவையான பொது சுகாதார ஆலோசனையை ஒவ்வொருவருக்கும் தனிப்பட்ட முறையில் கவுன்சில் வழங்கி வருகிறது.

We will provide local contact tracing so that those at risk of COVID-19 can take action    

COVID-19 தொற்று பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் ஆபத்துள்ளவர்கள் உடனடி நடவடிக்கை எடுப்பதற்கு உதவும் விதமாக உள்ளூர் தொடர்பு தடமறிதல் தகவலை நாங்கள் வழங்குவோம்.

The Council has stepped in to launch a local contact tracing service using specially trained council teams to make sure that everyone at risk of coronavirus is contacted as soon as possible.    

கொரோனா வைரஸ் தொற்று பாதிப்புக்கு உள்ளாகும் ஆபத்துள்ளவர்கள் முடிந்தவரை விரைவில் தொடர்புகொள்ளப்படுவதை உறுதிசெய்ய, சிறப்புப் பயிற்சி பெற்ற கவுன்சில் குழுக்கள் மூலம் உள்ளூர் தொடர்புத் தடமறிதல் சேவையைத் தொடங்கும் முயற்சியை கவுன்சில்மேற்கொண்டு வருகிறது.

The team is working seven days a week and will help residents access any help or services whilst they isolate.    

இந்தக் குழு வாரத்தில் ஏழு நாள்களும் செயல்படும் மற்றும் இங்கு வசிப்போர் தனிமைப்படுத்தலில் இருக்கும்போது தேவைப்படும் உதவி அல்லது சேவைகளைப் பெற இது உதவும்.

We will support businesses during lockdown and help them to recover quickly    

நாங்கள் ஊரடங்கு காலத்தின்போது வணிக நிறுவனங்களுக்கு ஆதரவளித்து அவை விரைவில் மீண்டுவர உதவுவோம்.

Local businesses are being hard hit.    

உள்ளூர் வணிகங்கள் கடுமையாகப் பாதிக்கப்பட்டுள்ளன.

We will promote their services throughout lockdown, help them reopen and run a major Shop Local campaign in the run up to Christmas.    

ஊரடங்கு காலம் முழுவதும் அவர்கள் சேவைகளை நாங்கள் ஊக்குவிப்போம், கிறிஸ்துமஸ் வரை அதிகபட்ச விற்பனைக்காக உள்ளூர் விளம்பரப் பிரச்சாரங்களை மேற்கொண்டு தங்கள் வணிகத்தைத் தொடர்ந்து நடத்த அவர்களுக்கு உதவுவோம்.

We will effectively distribute grants and establish a Leader’s Business Network to share idea, expertise and practical support to help businesses get back on their feet. 

மானியங்களை நாங்கள் திறம்பட விநியோகிப்போம் மற்றும் வணிகங்கள் மீண்டும் காலூன்றுவதற்குத் தேவையான யோசனை, நிபுணத்துவம் மற்றும் நடைமுறை ஆதரவைப் பகிர்ந்துகொள்ள லீடர்ஸ் பிசினஸ் நெட்வொர்க் ஒன்றை நிறுவுவோம்.

We will help to bring jobs to our borough  

நம் மாநகருக்கு மேலும் பல பணிகளைக் கொண்டுவர நாங்கள் உதவுவோம்

We will help to create local jobs by bringing together businesses in the borough at a jobs summit in the near future.    

கூடிய விரைவில் மாநகரில் நடக்கவிருக்கும் வேலைவாய்ப்பு முகாமில் வணிக நிறுவனங்களை ஒன்றிணைப்பதன் மூலம் உள்ளூர் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்க நாங்கள் உதவுவோம்.

We will support local people with training and volunteering opportunities.    

உள்ளூர் மக்களுக்கு பயிற்சி மற்றும் தன்னார்வ வாய்ப்புகளை நாங்கள் வழங்குவோம்.

We will promote and enforce the rules to keep our residents safe    

நம் மக்களைப் பாதுகாப்பாக வைத்திருப்பதற்கான விதிகளை நாங்கள் ஊக்குவிப்போம் மற்றும் நடைமுறைப்படுத்துவோம்

We’re working to make sure that everyone has all of the information they need to follow the new national measures.    

புதிய தேசிய அளவிலான நடைமுறைகளைப் பின்பற்றுவதற்குத் தேவையான அனைத்துத் தகவல்களையும் அனைவரும் அறிந்திருப்பதை உறுதிசெய்ய நாங்கள் தொடர்ந்து பணியாற்றி வருகிறோம்.

Our ‘stay safe’ champions will be out and about in the borough handing out face masks and advice.    

எங்களது ‘பாதுகாப்பாக இருங்கள்’ சாம்பியன்கள் முகக் கவசங்கள் மற்றும் ஆலோசனைகள் வழங்குவதற்காக மாநகர் முழுவதும் சேவையாற்றுவார்கள்.

Where people ignore the advice and put others at risk, our enforcement team will not hesitate to take action.    

ஆலோசனையைப் புறக்கணித்து மற்றவர்களுக்கு ஆபத்து ஏற்படுத்துவோர் மீது எங்கள் செயலாக்கக் குழு நடவடிக்கை எடுக்கத் தயங்காது.

We will help those who need it this Christmas    

கிறிஸ்துமஸின் போது உதவி தேவைப்படுபவர்களுக்கு நாங்கள் உதவுவோம்

The Council will launch a borough wide Christmas present drive for children in Waltham Forest, and establish a charity giving campaign for local groups supporting children and vulnerable older people.    

வால்தம் ஃபாரஸ்டில் உள்ள குழந்தைகளுக்காக மாநகர் அளவிலான கிறிஸ்துமஸ் பரிசு வழங்கும் இயக்கத்தை கவுன்சில் அறிமுகப்படுத்தி, குழந்தைகள் மற்றும் எளிதில் பாதிக்கப்படக்கூடிய முதியோர்களுக்கு ஆதரவளிக்கும்உள்ளூர் குழுக்களுக்கு நன்கொடை வழங்கும் பிரச்சாரத்தைத் தொடங்கும்.

Order your free face mask: 

இலவச முகமூடியை உங்களுக்கு ஆர்டர் செய்யுங்கள்:
 

Tigrinya Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

እዚ ዝስዕብ ዘክሩ፥ ኣእዳውኩም ተሓጸቡ፡ ገጽኩም ሸፍኑ ከምኡ ድማ ካብ ምሳኹም ዘይነብር ዝኾነ ሰብ ናይ ክልተ ሜትሮ ርሕቀት ሓልዉ

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

ከምዚ ዝስዕብ ብምግባር ንገዛእ ርእስኹምን ንተፍቅርዎም ሰባትን ብ ኮሮናቫይረስ ተኸላኸሉ፥

Hands – Washing your hands regularly    

ኣእዳው – ኣእዳውኩም ብስሩዕ ተሓጸቡ

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

ገጽ – ኣብ ኦጹው ቦታታት ናይ ገጽ መሸፈኒ ምግባር

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

ርሕቀት – ካብ ዝኾነ ምሳኹም ዘይነበር ሰብ ናይ 2 ሜትሮ ርሕቀት ሓልዉ

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

እንተድኣ ዝኾኑ ካብዞም ዝስዕቡ ምልክታት ሕማም ኣጋጢሞምኹም፡ ገዛእ ርእስኹም ምስ ስድራኹም ነጽሉ መርመራ ንምርካብ ከኣ ናብ 119 ብምድዋል ወይ ናብ nhs.uk.coronavirus ብምብጻሕ ምፍታን ቀጽሉ

High temperature    

ልዑል ሙቐት ሰብነት

A new, continuous cough    

ሓድሽ፡ ቀጻሊ ሰዓል

A loss or change to your sense of smell or taste    

ምጥፋእ ወይ ለውጢ ኣብናት ምሽታት ወይ ምስትምቓር ስምዒትኩም

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

ነዞም ሕግታት እዚኦም ብምስዓብ፡ ትኦም ኣብ ማሕበረሰባትና ዝያዳ ተነቀፍቲ ዝኾኑ ንምክልኽል ክትሕግዙና ትኽእሉ።

We have set out 12 commitments, showing how we are going to support residents and local businesses both in the pandemic and in the future.    1

2 መብጽዓታት ኣቚምና ኣለና፡ ንነበርትን ከባብያዊ ትካላትን ኣብቲ እዋን ለበዳ ከምኡ ድማ ኣብ መጻኢ ኣብ ክልቲኡ ከመይ ገይርና ከምንድግፍ ዘርእዩ።

We want to make sure that families are supported this winter    

ስድራቤታት ኣብዚ ሓጋይ'ዚ ይድገፉ ምህላዎም ክነረጋግጽ ንደሊ 

Our Children and Family Centres will remain open to help those families struggling by helping them access hardship funds as well as hosting baby banks that provide baby food, nappies or food parcels when needed.    

ናትና Children and Family Centres (ማእከላት ቆልዑን ስድራቤትን) ነቶም ዝጽገሙ ዘለዉ ስድራቤታት ናይ ግዜ ጸገም ምወላታት ገንዘብ ከምኡ'ውን ናይ ህጻን ባንክታት ናይ ህጻን ምግቢ፡ መደቀሲ ኣጭርቕቲ ወይ ናይ ምግቢ ጥቕላላት ኣብ ዝድለየሉ እዋን ብምቕራብ ንምሕጋዝ ክፉታት ኮይኖም ክቕጽሉ እዮም።

We will make sure that our foodbanks are always stocked    

ናይ ምግቢ ባንክታትና ኩሉግዜ ንብረት ዘለዎም ምዃኖም ክነረጋግጽ ኢና

We will make sure that our local foodbanks have food and anything else they need to support residents over the winter.    

ናትና ከባብያዊ ናይ ምግቢ ባንክታት ኣብ ግዜ ሓጋይ ንነበርቲ ንምድጋፍ ምግብን ዝኾነ ካልእ ነገርን ኣለዎም።

We will promote their services, help refer residents and collect food donations at our main libraries.    

ንኣገልግሎታቶም ክነላሊ፡ ንነበርቲ ኣብ ምምሕልላ ክንሕግዝ ከምኡ ድማ ናይ ምግቢ ወፈያታት ኣብ ቀንዲ ናትና ኣብያተ-ንባብ ክንእክብን ኢና።

We will be there for our most vulnerable residents who need to stay at home with food, prescriptions and contact    

ነቶም ምስ ምግቢ፡ ዝእዘዙ መድሃኒታትን ምትእስሳርን ኣብ ገዛ ክኾኑ ዘድልዮም ኣብ ተነቃፊ ኩነታት ዘለዉ ነበርቲ ንምሕጋዝ ድሉዋት ኣለና

We are providing immediate help to make sure our most clinically vulnerable residents have access to food, prescriptions and any support they need.    

እቶም ቀንዲ ኣብ ክሊኒካዊ ተነቃፍነት ዘለዉ ነበርትና ናይ ምግቢ፡ ዝእዘዙ መድሃኒታትን ዝኾኑ ዘድልይዎም ደገፍን ይረኽቡ ምህላዎም ንምርግጋጽ ቀጥታዊ ሓገዝ ነቕርብ ኣለና።

We are phoning regularly to check in on them and will be there if they need us.    

ኩነታቶም ንምርግጋጽ ብስሩዕ ንድውል ኣለና እንተደልዮምና ከኣ ክንሕግዞም ድሉዋት ኣለና።

We will ensure that all of our care homes have the  Personal Protective Equipment (PPE) they need    

ክሎም ናትና ናይ ናብዮት ኣባይቲ እቲ ዘድልዮም Personal Protective Equipment (PPE, ውልቃዊ መከላኸሊ መሳርሒ) ኣለዎም

Keeping our elderly residents safe in care homes is critical.    

ንኣረጋውያን ነበርትና ኣብ ናይ ናብዮት ኣባይቲ ድሕነቶም ምሕላው ወሳኒ እዩ።

We have bought extra supplies of PPE so care homes and carers throughout the borough can keep vulnerable people safe.    

ናይ ናብዮት ኣባይቲ ከምኡ ድማ ወሃብቲ ክንክን ኣብ መላእ'ቲ ምምሕዳር ከተማ ዘለዉ ንተነቀፍቲ ሰባት ድሕነቶም ንምሕላው ከኽእሎም ምእንቲ ተወሰኽቲ ቀረባት ናይ PPE (ውልቃዊ መከላኸሊ መሳርሒ) ገዚእና ኣለና።

We will provide a face mask for everyone in the borough who needs one    

ንዝኾኑ ናይ ገጽ ማስኬራ ዘድልዮ ኣብቲ ምምሕዳር ከተማ ዘሎ ሰብ ናይ ገጽ ማስኬራ ክንቅርብ ኢና

Face coverings are one of the best ways residents can keep each other safe.    

ነበርቲ ናይ ሓድሕዶም ድሕነት ክሕልውሉ ዝኽእሉ ሓደ ካብቶም ዝበለጹ መንገድታት ናይ ገጽ ማስኬራታት ምግባር እዩ።

If you don’t have a face mask please call 0208 496 3000 or visit www.walthamforest.gov.uk/covid19 to have one sent by post, or pick one up from any of our main libraries.    

እንተድኣ ናይ ገጽ ማስኬራ ዘይብልኩም ኮይኑ ብኽብረትኩም ናብ 0208 496 3000 ደውሉ ወይ ናብ www.walthamforest.gov.uk/covid19 ብጽሑ ምእንቲ ክስደደልኩም፡ ወይ ካብ ዝኾኑ ቀንዲ ናትና ኣብያተ-ንባብ መጺኹም ውሰዱ።

We want to make sure that no one has to sleep rough    

ዝኮነ ሰብ ሕማቕ ይድቅስ ዘይምህላዉ ክነረጋግጽ ንደሊ

We will continue to fully support our most vulnerable residents who are sleeping rough and provide accommodation and support to meet their needs.    

ነቶም ቀንዲ ተነቀፍቲ ዝኾኑ ነበርትና ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዝድቅሱ ዘለዉ ምሉእ ደገፍ ምሃብ ክንቅጽል ኢና ከምኡ ድማ ድሌታቶም ንምምላእ ናይ መንበሪ ኣቕርቦት ክንህቦም ኢና።

We will make sure they have a safe place to spend the night over the winter months.    

ኣብቶም ናይ ሓጋይ ኣዋርሕ ብውሑስ ክሓድርሉ ዝኽእሉ ቦታ ምርካቦም ክነረጋግጽ ኢና።

We will support our schools with advice and practical help so they can stay open and safe    

ክፉታትን ድሕነቶም ዝሓለዉን ኮይኖም ክቕጽሉ ምእንቲ ንኣብያተ-ትምህርትና ብምኽርን ግብራዊ ሓገዝን ክንድግፍ ኢና 

The Council is giving one to one public health advice to schools and colleges so they can stay open whilst keeping our children and young people safe.    

እቲ Council (ቤት-ምኽሪ) ናይ ሓደ-ንሓደ ናይ ህዝባውዊ ጥዕና ሓገዝ ንኣብያተ-ትምህርትን ኮለጃትን ይህብ ኣሎ ምእንቲ ናይ ቆልዑናን መንእሰያትናን ድሕነት እናሓለዉ  ኩታት ኮይኖም ክቕጽሉ።

We will provide local contact tracing so that those at risk of COVID-19 can take action    

ከባብያዊ ርክብ ንዝነበሮም ሰባት ናይ ምክልኻል ኣገልግሎት ክንህብ ኢና ምእንቲ እቶም ካብ COVID-19 ኣብ ስግኣተ-ሓደጋ ዘለዉ ሰባት ስጉምቲ ክወስዱ ክኽእሉ

The Council has stepped in to launch a local contact tracing service using specially trained council teams to make sure that everyone at risk of coronavirus is contacted as soon as possible.    

እቲ ቤት-ምኽሪ ሓደ ከባብያዊ ንርክብ ዝነበሮም ሰባት ንምክትታል ዝኸውን ኣገልግሎት ብመገዲ ብፍሉይ ዝሰልጠኑ ናይ ቤት-ምኽሪ ጉጅለታት ንምጅማር ስጉምቲ ጀሚሩ ኣሎ ምእንቲ ኩሉ ኣብ ስግኣተ-ሓደጋ ናይ ኮሮናቫይረስ ዘሎ ሰብ ብዝተኻእለ መጠን ቀልጢፉ ክትትል ክግበረሉ።

The team is working seven days a week and will help residents access any help or services whilst they isolate.    

እቲ ጉጅለ ኣብ ሰሙን ሸውዓተ መዓልታት ይሰርሕ ኣሎ ነበርቲ ዝኾነ ሓገዝ ወይ ኣገልግሎታት ኣብ ዝንጸልሉ ወይ ዝውሸብሉ እዋን ንክረኽቡ ክሕግዞም እዩ።

We will support businesses during lockdown and help them to recover quickly    

ንትካላት ኣብ እዋን ዕጽዋ ወይ ሎክዳውን ክንድግፎምን ቀልጢፎም ናይ ዋኒኖም ሕውየት ንምጉንጻፍ ከኣ ክንሕግዞም ኢና

Local businesses are being hard hit.    

ከባብያዊ ትካላት ዝያዳ ይህሰዩ ኣለዉ።

We will promote their services throughout lockdown, help them reopen and run a major Shop Local campaign in the run up to Christmas.    

ኣብ መላእ እቲ ዕጽዋ ወይ ሎክዳውን ንኣገልግሎታቶም ክነወዓውዕ ኢና፡ ከምኡ ድማ ክሳብ በዓል ልደት ኣብ ዘሎ ግዜ ደጊሞም ንክኸፍቱን ዓቢ ናይ Shop Local (ኣብ ከባቢኹም ግዝኡ) ዘመተ ንምክያድን ክንሕግዞም ኢና።

We will effectively distribute grants and establish a Leader’s Business Network to share idea, expertise and practical support to help businesses get back on their feet.    

ብኣድማዕነት ውህበታት ክንዕድልን ሓደ Leader’s Business Network (ናይ መራሒ ናይ ትካል መርበብ) ክንምስርትን ኢና እዚ ከኣ ሓሳብ፡ ክእለትን ግብራዊ ደገፍን ንትካላት ደጊሞም እግሪ ኣብ ምትካል ዝሕዝግዝ ንምክያድ እዩ።

We will help to bring jobs to our borough    

ስራሓት ናብ ምምሕዳር ከተማና ኣብ ምምጻእ ክንሕግዝ ኢና

We will help to create local jobs by bringing together businesses in the borough at a jobs summit in the near future.    

ኣብ ቀረባ ግዜ ኣብ ዝካየድ ኣኼባ ነቶም ኣብቲ ምምሕዳር ከተማ ዘለዉ ትካላት ብምእካብ ከባብያዊ ስራሓት ኣብ ምፍጣር ክንሕግዝ ኢና።

We will support local people with training and volunteering opportunities.    

ንከባብያዊ ህዝቢ ኣብ ስልጠናን ናይ ወለንተኛነት ዕድላትን ክንድግፍ ኢና።

We will promote and enforce the rules to keep our residents safe    

ናይ ነበርትና ድሕነት ንምሕላው ነቶም ሕግታት ክነተባብዕን ክነስገድድን ኢና

We’re working to make sure that everyone has all of the information they need to follow the new national measures.    

ክሎም ሰባት እቶም ነቶም ሓደስቲ ሃገራዊ ሕግታት ዘድልይዎም ሓበሬታ ይረኽቡ ምህላዎም ንምርግጋጽ ንሰርሕ ኣለና።

Our ‘stay safe’ champions will be out and about in the borough handing out face masks and advice.    

ናትና ናይ 'ድሕነትኩም ሓልዉ' ሻምፕዮናት ናይ ገጽ ማስኬራታትን ምኽርን እናሃቡ ኣብ መልእ'ቲ ምምሕዳር ከተማ ክዞሩ እዮም።

Where people ignore the advice and put others at risk, our enforcement team will not hesitate to take action.    

ሰባት ነቲ ምኽሪ ሸለል ኣብ ዝብልሉን ናይ ካልኦት ሰባት ድሕነት ኣብ ሓደጋ ኣብ ዘእትውሉን እዋን፡ ናትና ናይ ምስግዳድ ጉጅለ ስጉምቲ ንምውሳድ ድሕር ኣይክብሉን እዮም።

We will help those who need it this Christmas    

ኣብዚ ዝመጽእ ዘሎ በዓል ልደት ነቶም ጽጉማት ክንሕግዝ ኢና

The Council will launch a borough wide Christmas present drive for children in Waltham Forest, and establish a charity giving campaign for local groups supporting children and vulnerable older people.    

እቲ ቤት-ምኽሪ ኣብ Waltham Forest ንዘለዉ ቆልዑ ናይ መላእ ምምሕዳር ከተማ ዘመተ ምዕዳል ህያባት ከካይድ እዩ፡ ከምኡ ድማ ንቆልዑን ተነቀቲ ኣረጋውያንን ንዝድግፉ ከባብያዊ ጉጅለታት ናይ ልግሲ ውህበት ዘመተ ከካይድ እዩ።

Order your free face mask:

Turkish Click to get info

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

Unutmayın: Ellerinizi yıkayın, maske takın ve aynı evde yaşamadığınız insanlarla aranızda iki metre mesafeyi koruyun

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

Aşağıdakileri uygulayarak kendinizi ve sevdiklerinizi koronavirüsten koruyun:

Hands – Washing your hands regularly    

Eller – Ellerinizi düzenli olarak yıkayın

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

Yüz – Kapalı alanlarda maskenizi takın

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

Mesafe – Birlikte yaşamadığınız kişilerle aranıza 2 metre mesafe koyun

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

Aşağıdaki belirtilerden herhangi birini gösterirseniz ev halkıyla birlikte kendinizi izole edin ve 119 numaralı hattı arayarak ya da nhs.uk.coronavirus adresini ziyaret ederek test yaptırmayı deneyin

High temperature    

Yüksek ateş

A new, continuous cough    

Yeni ortaya çıkan sürekli öksürük

A loss or change to your sense of smell or taste    

Koku ve tat duyusu kaybı veya bu duyularda değişiklik

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

Bu kurallara uyarak topluluklarımızdaki en savunmasız kişileri korumamıza yardım edebilirsiniz.

We have set out 12 commitments, showing how we are going to support residents and local businesses both in the pandemic and in the future.    

İlçe sakinlerini ve yerel işletmeleri hem pandemi sürecinde hem de gelecekte nasıl destekleyeceğimizi gösteren 12 taahhüt belirledik.

We want to make sure that families are supported this winter    

Bu kış ailelere destek olunduğundan emin olmak istiyoruz

Our Children and Family Centres will remain open to help those families struggling by helping them access hardship funds as well as hosting baby banks that provide baby food, nappies or food parcels when needed.    

Çocuk ve Aile Merkezlerimiz, yoksulluk fonlarına erişmelerine yardım ederek ve gerekli olduğunda bebek maması, bebek bezi veya gıda kolileri sağlayan bebek yardım bankalarına ev sahipliği yaparak zorluk yaşayan ailelere yardımcı olmak üzere açık kalacaktır.

We will make sure that our foodbanks are always stocked    

Aşevi stoklarımızın her zaman dolu olduğundan emin olacağız

We will make sure that our local foodbanks have food and anything else they need to support residents over the winter.    

Yerel aşevlerimizde ilçe sakinlerimize kış boyunca destek olmak için gıda ve ihtiyaçları olan her şeyin bulunduğundan emin olacağız.

We will promote their services, help refer residents and collect food donations at our main libraries.    

Aşevlerimizin hizmetlerini tanıtacağız, ilçe sakinlerinin aşevlerine yönlendirilmesine ve ana kütüphanelerimizde gıda bağışlarının toplanmasına yardımcı olacağız.

We will be there for our most vulnerable residents who need to stay at home with food, prescriptions and contact    

Evde kalması gereken, en savunmasız durumdaki ilçe sakinlerimize gıda, ilaç ve iletişim konusunda yardımcı olacağız

We are providing immediate help to make sure our most clinically vulnerable residents have access to food, prescriptions and any support they need.    

Klinik bakımdan en savunmasız durumdaki ilçe sakinlerimizin gıda, ilaç ve ihtiyaç duydukları her türlü desteğe erişmelerini sağlamak için acil yardım sağlamaktayız.

We are phoning regularly to check in on them and will be there if they need us.    

Onları kontrol etmek için düzenli olarak telefon ediyoruz ve bize ihtiyaç duymaları halinde yanlarında olacağız.

We will ensure that all of our care homes have the  Personal Protective Equipment (PPE) they need    

Tüm bakım evlerimizin gerekli Kişisel Koruyucu Donanıma (KKD) sahip olduğundan emin olacağız

Keeping our elderly residents safe in care homes is critical.    

Bakım evlerindeki yaşlı ilçe sakinlerimizin güvenliğini sağlamak kritik öneme sahiptir.

We have bought extra supplies of PPE so care homes and carers throughout the borough can keep vulnerable people safe.    

İlçe genelindeki bakım evlerinin ve bakıcıların savunmasız durumdaki insanların güvenliğini sağlayabilmeleri için fazladan KKD malzemeleri satın aldık.

We will provide a face mask for everyone in the borough who needs one    

İlçede ihtiyacı olan herkese yüz maskesi temin edeceğiz

Face coverings are one of the best ways residents can keep each other safe.    

Yüz maskeleri, ilçe sakinlerinin birbirlerinin güvenliğini sağlamalarının en iyi yollarından biridir.

If you don’t have a face mask please call 0208 496 3000 or visit www.walthamforest.gov.uk/covid19 to have one sent by post, or pick one up from any of our main libraries.    

Yüz maskeniz yoksa postayla gönderilmesi için lütfen 0208 496 3000'ı arayın veya www.walthamforest.gov.uk/covid19 adresini ziyaret edin ya da ana kütüphanelerimizin herhangi birinden bir maske alın.

We want to make sure that no one has to sleep rough    

Kimsenin evsiz kalmadığından emin olmak istiyoruz

We will continue to fully support our most vulnerable residents who are sleeping rough and provide accommodation and support to meet their needs.    

Evsiz kalan ve en savunmasız durumdaki ilçe sakinlerimize tam anlamıyla destek olmaya ve ihtiyaçlarını karşılamak için barınma imkanı ve destek sağlamaya devam edeceğiz.

We will make sure they have a safe place to spend the night over the winter months.    

Bu kişilerin kış aylarında geceyi geçirebilecekleri güvenli bir yerleri olmasını sağlayacağız.

We will support our schools with advice and practical help so they can stay open and safe    

Okullarımızı, açık ve güvenli kalabilmeleri için tavsiye ve pratik yardım sunarak destekleyeceğiz

The Council is giving one to one public health advice to schools and colleges so they can stay open whilst keeping our children and young people safe.    

Belediye, çocuklarımız ve gençlerimizin güvenliğini sağlarken, açık kalabilmeleri için okullara ve yüksek okullara bire bir halk sağlığı tavsiyeleri vermektedir.

We will provide local contact tracing so that those at risk of COVID-19 can take action    

COVID-19 riski altındaki kişilerin eyleme geçebilmeleri için yerel filyasyon hizmeti sağlayacağız

The Council has stepped in to launch a local contact tracing service using specially trained council teams to make sure that everyone at risk of coronavirus is contacted as soon as possible.    

Belediye, koronavirüs riski altındaki herkesle mümkün olduğunca kısa sürede iletişime geçilmesini sağlamak adına özel eğitimli belediye ekiplerinden faydalanarak yerel bir filyasyon hizmeti başlatmak üzere devreye girmiştir.

The team is working seven days a week and will help residents access any help or services whilst they isolate.    

Ekip haftanın yedi günü çalışmaktadır ve ilçe sakinlerinin kendilerini izole ettikleri süreçte her türlü yardım ve hizmete erişmelerine yardımcı olacaktır.

We will support businesses during lockdown and help them to recover quickly    

Tecrit sürecinde işletmeleri destekleyecek ve hızlıca ayağa kalkmalarına yardımcı olacağız

Local businesses are being hard hit.  

Yerel işletmeler ağır darbe almaktadır.

We will promote their services throughout lockdown, help them reopen and run a major Shop Local campaign in the run up to Christmas.    

Tecrit süresince bu işletmelerin hizmetlerini teşvik edecek, yeniden açılmalarına yardımcı olacak ve Noel öncesinde büyük bir Yerel Alışveriş kampanyası düzenleyeceğiz.

We will effectively distribute grants and establish a Leader’s Business Network to share idea, expertise and practical support to help businesses get back on their feet.    

Bağışları etkili bir şekilde dağıtacağız ve işletmelerin tekrar ayağa kalkmalarına yardımcı olmak için fikir, uzmanlık ve pratik destek sağlamak üzere bir Lider İş Ağı kuracağız.

We will help to bring jobs to our borough    

İlçemizde istihdam sağlanmasına yardımcı olacağız

We will help to create local jobs by bringing together businesses in the borough at a jobs summit in the near future.    

Yakın gelecekte bir iş zirvesinde ilçedeki işletmeleri bir araya getirerek yerel istihdam sağlanmasına yardımcı olacağız.

We will support local people with training and volunteering opportunities.    

Yerel halkı eğitim ve gönüllülük fırsatlarıyla destekleyeceğiz.

We will promote and enforce the rules to keep our residents safe    

İlçe sakinlerinin güvenliğini sağlamaya yönelik kuralları teşvik edecek ve uygulanmasını sağlayacağız

We’re working to make sure that everyone has all of the information they need to follow the new national measures.    

Herkesin yeni ulusal önlemleri izlemek için ihtiyacı olan tüm bilgilere sahip olduğundan emin olmak adına çaba gösteriyoruz.

Our ‘stay safe’ champions will be out and about in the borough handing out face masks and advice.    

'Güvende kal' savunucularımız, ilçede gezerek maske dağıtacak ve tavsiyede bulunacaklar.

Where people ignore the advice and put others at risk, our enforcement team will not hesitate to take action.    

İnsanların tavsiyeleri göz ardı ettiği ve başkalarını riske attığı durumlarda kolluk ekibimiz eyleme geçmekte tereddüt etmeyecektir.

We will help those who need it this Christmas    

Bu Noel’de ihtiyacı olanlara yardımda bulunacağız

The Council will launch a borough wide Christmas present drive for children in Waltham Forest, and establish a charity giving campaign for local groups supporting children and vulnerable older people.    

Belediye, Waltham Forest'ta ilçe genelinde çocuklar için bir Noel hediye etkinliği başlatacak, çocukları ve savunmasız durumdaki yaşlıları destekleyen yerel gruplar için bir yardım kampanyası düzenleyecektir.

Order your free face mask

Size ücretsiz yüz maskesi sipariş edin

Urdu Click to get info

 

Remember: wash your hands, cover your face and keep two metres from anyone you do not live with    

یاد رکھیں: اپنے ہاتھوں کو دھوئيں، اپنے چہرے کو ڈھکیں اور کسی بھی ایسے شخص سے جن کے ساتھ آپ نہ رہتے ہوں دو میٹر کی دوری بنائے رکھیں۔

 

Protect yourself and loved ones from the coronavirus by:    

مندرجہ ذیل کے ذریعہ اپنی اور اپنے عزیزوں کی کورونا وائرس سے حفاظت کریں:
 

Hands – Washing your hands regularly    

ہاتھ – اپنے ہاتھوں کو برابر دھوتے رہیں
 

Face – Wearing your face covering in enclosed spaces    

منہ – بند جگہوں میں اپنا فیس کور لگائے رکھیں
 

Space – Keep a 2 metre distance from anyone you do not live with    

خالی جگہ – ہر اس شخص سے 2 میٹر کی دوری بنائے رکھیں جن کے ساتھ آپ رہتے نہ ہوں
 

If you experience any of the following symptoms, self-isolate with your household and keep trying for a test by calling 119 or visiting nhs.uk.coronavirus    

اگر آپ کو مندرجہ ذیل علامات میں سے کسی بھی علامت کا سامنا ہو تو اپنے گھر میں خود کو علیحدہ کر لیں اور 119 پر کال کرکے یا nhs.uk.coronavirus پر جا کر جانچ کے لیے کوشش کرتے رہیں۔
 

High temperature    

زیادہ درجۂ حرارت
 

A new, continuous cough    

کوئی نئی، مسلسل کھانسی

A loss or change to your sense of smell or taste    

بو یا ذائقہ کا فقدان یا اس میں تبدیلی
 

By following these rules, you can help us protect the most vulnerable in our communities.    

ان ضابطوں کی تعمیل کرکے آپ ہماری کمیونٹیز میں سب سے زیادہ ضرر پذیر لوگوں کی حفاظت کرنے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں۔


 

We have set out 12 commitments, showing how we are going to support residents and local businesses both in the pandemic and in the future.    

ہم نے 12 عہد سیٹ کئے ہیں، جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ عالمی وباء اور مستقبل میں ہم کس طرح مکینوں اور مقامی کاروبار دونوں کو سہارا دے رہے ہیں۔

 

We want to make sure that families are supported this winter    

ہم اس موسم سرما میں خاندانوں کی مدد کو یقینی بنانا چاہتے ہیں
 

Our Children and Family Centres will remain open to help those families struggling by helping them access hardship funds as well as hosting baby banks that provide baby food, nappies or food parcels when needed.  

 مشکلات میں گھرے خاندانوں کی مصائب فنڈز تک رسائی میں مدد کے لئے اور اس کے ساتھ ساتھ طفل بینکوں، جو کہ حسب ضرورت کم سن طفل کو کھانا، نیپیاں یا کھانے کے پارسل فراہم کرتے ہیں، کی میزبانی کے لئے ہمارے چلڈرن اور فیملی سینٹرز کھلے رہیں گے۔


We will make sure that our foodbanks are always stocked    

ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ ہمارے فوڈ بینکوں میں ذخیرہ موجود رہے
 

We will make sure that our local foodbanks have food and anything else they need to support residents over the winter.    

ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ پورے موسم سرما میں مکینوں کی مدد کے لئے ہمارے مقامی فوڈ بینکوں میں خوراک اور ضرورت کی دیگر اشیاء موجود ہوں۔
 

We will promote their services, help refer residents and collect food donations at our main libraries.    

ہم ان کی خدمات کو فروغ دیں گے، بھیجے گئے مکینوں کی مدد کریں گے اور اپنی مرکزی لائبریریوں میں کھانے کے عطیات جمع کریں گے۔

 

We will be there for our most vulnerable residents who need to stay at home with food, prescriptions and contact    

ہم اپنے کمزور ترین مکینوں کی مدد کے لئے موجود ہوں گے جنہیں گھر پر ٹھہرتے ہوئے کھانے، ادویات اور رابطے کی ضرورت ہوگی
 

We are providing immediate help to make sure our most clinically vulnerable residents have access to food, prescriptions and any support they need.    

ہم طبی لحا ظ سے اپنے کمزور ترین مکینوں کو کھانے، ادویات اور حسب ضرورت تعاون تک رسائی کو یقینی بنانے کے لئے فوری مدد فراہم کر رہے ہیں۔
 

We are phoning regularly to check in on them and will be there if they need us.  

 ہم ان کی خبرگیری کے لئے باقاعدگی سے ان کو فون کر رہے ہیں اور اگر انہیں ضرورت ہوئی تو ان کے پاس ہوں گے۔
 

We will ensure that all of our care homes have the  Personal Protective Equipment (PPE) they need    

ہم اپنے نگہداشتی مراکز میں ان کی ضرورت کے مطابق ذاتی حفاظتی آلے (PPE) کی موجودگی کو یقینی بنائیں گے
 

Keeping our elderly residents safe in care homes is critical.  

 اپنے بزرگ مکینوں کو نگہداشتی مراکز میں رکھنا اشد ضروری ہے۔

We have bought extra supplies of PPE so care homes and carers throughout the borough can keep vulnerable people safe.  

 ہم نے PPE کی اضافی سپلائی خریدی ہے تاکہ نگہداشتی مراکز اور پورے قصبے (Borough) میں دیکھ بھال کے ذمہ داران کمزور افراد کو محفوظ رکھ سکیں۔

 

We will provide a face mask for everyone in the borough who needs one    

قصبے میں جسے ضرورت ہوگی ہم ان میں سے ہر ایک کو فیس ماسک مہیا کریں گے
 

Face coverings are one of the best ways residents can keep each other safe.    

منہ کو ڈھانپنا ایک بہترین طریقہ ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو محفوظ رکھ سکتے ہیں۔
 

If you don’t have a face mask please call 0208 496 3000 or visit www.walthamforest.gov.uk/covid19 to have one sent by post, or pick one up from any of our main libraries.    

اگر آپ کے پاس فیس ماسک نہیں ہے تو بذریعہ ڈاک بھیجنے کے لئے برائے مہربانی 0208 496 3000 یا www.walthamforest.gov.uk/covid19 ملاحظہ کریں یا ہماری مرکزی لائبریریوں میں سے کسی ایک سے حاصل کریں۔

We want to make sure that no one has to sleep rough  

 ہم اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ کو ئی بھی کٹھن حالات میں نہ سوئے
 

We will continue to fully support our most vulnerable residents who are sleeping rough and provide accommodation and support to meet their needs.    

ہم اپنے کمزور ترین مکینوں جو کٹھن حالات میں سو رہے ہیں کی مکمل حمایت جاری رکھیں گے اور رہائش فراہم کرنے اور ان کی ضروریات پوری کرنے میں تعاون کریں گے۔
 

We will make sure they have a safe place to spend the night over the winter months.    

ہم اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ سردیوں کے مہینے میں رات گزارنے کے لئے ان کے پاس محفوظ جگہ ہو۔
 

We will support our schools with advice and practical help so they can stay open and safe    

ہم اپنے اسکولوں کی تجاویز اور عملی تعاون کے ذریعے مدد کریں گے تاکہ وہ کھلے اور محفوظ رہ سکیں
 

The Council is giving one to one public health advice to schools and colleges so they can stay open whilst keeping our children and young people safe.    

کونسل ایک سے ایک اسکولوں اور کالجوں کو عوامی صحت کی تجاویز دے رہی ہے تاکہ بچوں اور نوجوانوں کو محفوظ رکھتے ہوئے وہ کھلے رہ سکیں۔

We will provide local contact tracing so that those at risk of COVID-19 can take action    

ہم مقامی رابطہ سراغ رسائی فراہم کریں گے تاکہ جنہیں COVID-19 سے خطرہ ہے ان کے لئے بروقت اقدا مات کئے جاسکیں
 

The Council has stepped in to launch a local contact tracing service using specially trained council teams to make sure that everyone at risk of coronavirus is contacted as soon as possible.    

خصوصی تربیت یافتہ کونسل ٹیموں کے ذریعے کونسل نے مقامی رابطہ سراغ رسائی خدمت کا آغاز کر دیا ہے تاکہ کورونا وائرس کے خطرے سے دوچار ہر شخص سے جلد از جلد رابطے کو یقینی بنایا جائے۔
 

The team is working seven days a week and will help residents access any help or services whilst they isolate.    

ٹیم ہفتے میں سات دن کام کر رہی ہے اور قرنطینہ کے دوران مکینوں کی ہر مدد یا خدمات تک رسائی میں تعاون کرے گی۔

We will support businesses during lockdown and help them to recover quickly    

ہم لاک ڈاؤن کے دوران کاروبار میں تعاون کریں گے اور ان کی تیز تر بحالی میں مدد کریں گے۔
 

Local businesses are being hard hit.    

مقامی کاروبار کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔
 

We will promote their services throughout lockdown, help them reopen and run a major Shop Local campaign in the run up to Christmas.    

لاک ڈاؤن کے دوران ہم ان کی خدمات کو فروغ دیں گے، دوبارہ کھولنے میں ان کی مدد کریں گے اور کرسمس تک کے عرصہ کے لئے مقامی خریداری کریں (Shop Local) کی بڑی مہم چلائیں گے۔
 

We will effectively distribute grants and establish a Leader’s Business Network to share idea, expertise and practical support to help businesses get back on their feet.    

ہم موثر طریقے سے امداد تقسیم کریں گے اور کاروبار کو واپس اپنے قدموں پر کھڑا کرنے کے لئے خیالات، مہارت، عملی تعاون کے اشتراک کے لئے لیڈرز بزنس نیٹ ورک تشکیل دیں گے۔

We will help to bring jobs to our borough    

ہم اپنے قصبے میں ملازمتیں لانے کے لئے تعاون کریں گے
 

We will help to create local jobs by bringing together businesses in the borough at a jobs summit in the near future.    

مستقبل قریب میں قصبے میں مقامی ملازمتیں پیدا کرنے کے لئے جاب سمٹ کے ذریعے تمام کاروبار کو اکٹھا جمع کرکے تعاون کریں گے۔
 

We will support local people with training and volunteering opportunities.    

ہم تربیت اور رضاکارانہ مواقعوں کے ذریعے مقامی افراد کے ساتھ تعاون کریں گے۔

 

We will promote and enforce the rules to keep our residents safe    

ہم اپنے مکینوں کو محفوظ رکھنے کے لئے قوانین کو رائج اور نافذ کریں گے
 

We’re working to make sure that everyone has all of the information they need to follow the new national measures.    

ہم اس بات کو یقینی بنانے کے لئے کام کر رہے ہیں کہ نئے قومی اقدامات پر عمل کرنے کے لئے ہر شخص کے پاس ان کو درکار تمام معلومات حاصل ہوں۔
 

Our ‘stay safe’ champions will be out and about in the borough handing out face masks and advice.  

 ہمارے ’’محفوظ رہیں‘‘ چمپنئز فیس ماسک کی تقسیم اور تجاویز کے لئے قصبے میں رواں و گرداں رہیں گے۔
 

Where people ignore the advice and put others at risk, our enforcement team will not hesitate to take action.  

 جہاں پر افراد تجاویز کو نظرانداز کر کے دوسروں کو خطرات سے دوچار کرتے ہیں، ہماری انفورسمنٹ ٹیم ان کے خلاف کارروائی کرنے میں نہیں ہچکچائے گی۔

 

We will help those who need it this Christmas  

 ہم اس کرسمس پر تمام ضروت مندوں کی مدد کریں گے
 

The Council will launch a borough wide Christmas present drive for children in Waltham Forest, and establish a charity giving campaign for local groups supporting children and vulnerable older people.  

 کونسل Waltham Forest میں بچوں کے لئے پورے قصبے میں کرسمس تحائف کی تحریک کا آغاز کرے گی، اور بچوں اور کمزور بزرگ افراد کی مدد کے لئے مقامی گروپوں میں عطیات دینے کی مہم شروع کرے گی۔

Order your free face mask: 

آپ کو مفت چہرے کا ماسک آرڈر
کریں: